รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายชุมพล นาคนาคา (0892847798)

            2. นายโสม แพร่งนคร (044622223)

            3. นางสาวสิริกร หยิมกระโทก (0918347647)

            4. นางเยาวภา สมานชาติ (0862650955)

            5. นายธรรมรักษ์ โพนทะนา (0906126223)

            6. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค (0900511425)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 116 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1279900390462 34929 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ พุกพัด   ม. 1/1 4        
2 1319800586151 34940 เด็กหญิง กัญญาภัค เพิ่มชาติ   ม. 1/1 15        
3 1319800593646 34943 เด็กหญิง ชญาภา ขอคล้ายกลาง   ม. 1/1 18        
4 1319800574650 34944 เด็กหญิง ญาณันธร แก่นกระโทก   ม. 1/1 19        
5 1319800585058 34945 เด็กหญิง ณัชชา เกษมศรี   ม. 1/1 20        
6 1209000501403 34953 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เกษบึงกาฬ   ม. 1/1 28        
7 1319800582806 34954 เด็กหญิง พิชญาภา ปิ่นศิริ   ม. 1/1 29        
8 1319800539048 34956 เด็กหญิง ระพีพรรณ ตั้งจิตรวัฒนสุข   ม. 1/1 31        
9 1319800576784 34958 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ รัตเนตร   ม. 1/1 33        
10 1318700102887 34960 เด็กหญิง สวิชญา สุกคำ   ม. 1/1 35        
11 1319800589878 34961 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ บุญพันธ์   ม. 1/1 36        
12 1319901304429 34962 เด็กหญิง สุภานี กรัดเกริ่นเกริก   ม. 1/1 37        
13 1319800535841 34441 เด็กชาย ณัฐดนัย แมลงผึ้ง   ม. 2/4 4        
14 1139800148741 34446 เด็กชาย นพกร สุขวิเศษ   ม. 2/4 9        
15 1102800135767 35664 เด็กชาย วีรภัทร จันทมาศ   ม. 2/4 13        
16 1319800540372 34452 เด็กหญิง จันทิมา โรจนบัณฑิต   ม. 2/4 15        
17 1319800556465 34455 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา งามพิบูลย์วณิชย์   ม. 2/4 17        
18 1319800549051 34456 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปิ่นศิริ   ม. 2/4 18        
19 1319800560471 34458 เด็กหญิง ธนัฏชพร ศรีทา   ม. 2/4 20        
20 1319800546125 34459 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ หิงสันเทียะ   ม. 2/4 21        
21 1319901271555 34460 เด็กหญิง นฎกร ธีระกุล   ม. 2/4 22        
22 1319800563976 34461 เด็กหญิง พิมพ์ใจ นวลปักษี   ม. 2/4 23        
23 1100401464943 34463 เด็กหญิง มนัสนันท์ กึม   ม. 2/4 25        
24 1319800536723 34465 เด็กหญิง วณิสา เบ็ญจกัลยา   ม. 2/4 27        
25 1319800538939 34469 เด็กหญิง สลินทิทย์ ปกิตกุลนรวัฒน์   ม. 2/4 31        
26 1319901216961 34472 เด็กหญิง อชิตา แหวนหลวง   ม. 2/4 34        
27 1319800535662 34474 เด็กหญิง อภิชานันท์ อนันต์   ม. 2/4 36        
28 1190201143388 34475 เด็กหญิง อริสา มิ่งขวัญ   ม. 2/4 37        
29 1319800536481 35661 เด็กหญิง พลอยชนก ชื่นฤทัย   ม. 2/4 40        
30 1319800535891 34513 เด็กหญิง ศิริยาภรณ์ ลาภเจริญ   ม. 2/5 35        
31 1319800542014 34653 เด็กหญิง กมลกานต์ เงางาม   ม. 2/9 16        
32 1319800555523 34654 เด็กหญิง กันฑิชา ภิศักดิ์สวัสดิ์   ม. 2/9 17        
33 1309903632938 34660 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ภัคสิริธนศักดิ์   ม. 2/9 23        
34 1319800557402 34664 เด็กหญิง นิชนันท์ เครือแก้ว   ม. 2/9 27        
35 1319800541026 34667 เด็กหญิง พิชญาภา มาประจวบ   ม. 2/9 30        
36 1319800537908 34670 เด็กหญิง แพรไหม บุตรไทย   ม. 2/9 33        
37 1319800560217 34674 เด็กหญิง มัญชุพร ศรีชุมแสง   ม. 2/9 37        
38 1319800532574 34689 เด็กหญิง กรชนก โสภา   ม. 2/10 12        
39 1319800542529 34695 เด็กหญิง ฐานพัฒน์ นาคี   ม. 2/10 18        
40 1319800497922 33652 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทิพย์กระโทก   ม. 3/3 1        
41 1319800526370 33653 เด็กชาย ฐนกฤษฎ์ ซ้ายโพธฺ์กลาง   ม. 3/3 2        
42 1309903550729 33654 เด็กชาย ณัฐวัศ ธัญญศิรินนท์   ม. 3/3 3        
43 1319800516609 33657 เด็กชาย พรรษา คงประโคน   ม. 3/3 5        
44 1319800509441 33658 เด็กชาย พีระวัตร เทียะกระโทก   ม. 3/3 6        
45 1319800505615 33659 เด็กชาย ภานุพงศ์ เทียนวรรณ์   ม. 3/3 7        
46 1319800518989 33663 เด็กชาย วรภัทร ประทุมสันต์   ม. 3/3 11        
47 1319800514860 33664 เด็กชาย วิลเลียม เอเก จาคอบส์สัน   ม. 3/3 12        
48 1319800528828 33666 เด็กชาย ศุภากร วิเศษนคร   ม. 3/3 14        
49 1104200616332 33667 เด็กชาย สุรศิษฐ์ สายแก้ว   ม. 3/3 15        
50 1319800512301 33668 เด็กชาย อัครโชติ พังเกาะ   ม. 3/3 16        
51 1319800528437 33682 เด็กหญิง เมธปรียา เชิดฉาย   ม. 3/3 29        
52 1319800527562 33812 เด็กชาย กันตพงษ์ คลี่ภูษา   ม. 3/7 1        
53 1319800510163 33816 เด็กชาย ธนวัฒน์ พิรักษา   ม. 3/7 5        
54 1319800511267 33819 เด็กชาย บูรพัฒน์ อยู่แท้กูล   ม. 3/7 8        
55 1319800517761 33824 เด็กชาย รัชชานนท์ วิชัยกูล   ม. 3/7 13        
56 1319800519730 33832 เด็กหญิง กนกวรรณ พยัคฆ์จันทร์   ม. 3/7 22        
57 1319800518580 33833 เด็กหญิง จุฑารัตน์ อภิวัฒนโชติ   ม. 3/7 23        
58 1319800516561 33834 เด็กหญิง ฐาปานีย์ ธนาศิริวรนันท์   ม. 3/7 24        
59 1849300099885 33839 เด็กหญิง ณัฐนิชา มณีสม   ม. 3/7 28        
60 1319800526515 33841 เด็กหญิง ณิชาภัทร สงวนธรรม   ม. 3/7 30        
61 1319800524369 33847 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปัญญานะ   ม. 3/7 36        
62 1839800042718 33849 เด็กหญิง ลลิตา มุ่งดี   ม. 3/7 38        
63 1319800448042 32369 นางสาว ธัญญธร กนกกุลวงษ์   ม. 4/1 17        
64 1219700046679 33064 นางสาว ปุณยนุช คงแจ้ง   ม. 4/1 24        
65 1319800486441 33188 นางสาว ศิริกัญญา แก้วยงกฎ   ม. 4/1 27        
66 1319800503639 33113 นาย จอนนี่ เทียบชัย   ม. 4/2 1        
67 1319800474761 33274 นาย คณิศร ยืนชนม์   ม. 4/2 6        
68 1319800476071 33275 นาย จิตติพัฒน์ ประทุมเงิน   ม. 4/2 7        
69 1319800492106 33307 นางสาว รุ้งธิวา สิงห์วงค์   ม. 4/2 25        
70 1319800498929 33419 นางสาว ธิดารัตน์ เสาโร   ม. 4/2 27        
71 1311800058549 33422 นางสาว ปัณฑิตา ชํานิพันธ์   ม. 4/2 28        
72 1319800480396 33424 นางสาว แพรวา เสาวกูล   ม. 4/2 29        
73 1319800498856 33121 นาย พิชญางกูร บัวอิ่น   ม. 4/3 6        
74 1319800478022 33084 นาย พัทธดนธ์ พาชื่นใจ   ม. 4/4 2        
75 1319800492190 33243 นาย ธีรพัฒน์ เสนาสนะ   ม. 4/4 8        
76 1104300938871 33247 นาย ฝนแรก สายชุมดี   ม. 4/4 9        
77 1209702341805 33126 นาย วชิรวิทย์ กัญญาพงษ์   ม. 4/6 4        
78 1319901129252 33330 นาย สุธีกาญจน์ เมี้ยนมิตร   ม. 4/6 10        
79 1319800490537 33045 นาย วงศพัทธ์ พงษ์ไพฑูรย์   ม. 4/11 7        
80 1319800464625 33075 นาย จักรพงษ์ ณรังศรี   ม. 4/11 8        
81 1319800485410 33264 นางสาว พรรณพิมพา คงเป็นนิจ   ม. 4/11 32        
82 1319800479789 33002 นาย พีระ พานไธสง   ม. 4/13 1        
83 1319800490171 33415 นางสาว ชนิตสิรี ขำเอนก   ม. 4/14 15        
84 1319800500532 33417 นางสาว ณัชชา สังข์สนิท   ม. 4/14 16        
85 1319800480477 33421 นางสาว ปณิตา บัวเงิน   ม. 4/14 17        
86 1319800498171 33426 นางสาว วรรณิภา คลังกูล   ม. 4/14 19        
87 1209301183494 33430 นางสาว สุวรรณษา งามเลิศ   ม. 4/14 21        
88 1309801544428 33431 นางสาว อรวรรณ ทองดี   ม. 4/14 22        
89 1199901089015 35655 นางสาว สงกรานต์ ฉุนจังหรีด   ม. 4/14 34        
90 1209702348559 35658 นางสาว อริสา อุสาดี   ม. 4/14 36        
91 1309903469280 35657 นางสาว แองเจลิน่า กตัญญุตา วอลเตอร์   ม. 4/14 39        
92 1319800453810 32555 นาย พีรชัย นวลดี   ม. 5/8 2        
93 1319800458579 32715 นาย ปณวัฒน์ เนาวบุตร   ม. 5/8 7        
94 1101501281353 32721 นาย ศุภกร ปั้นมี   ม. 5/8 8        
95 1709800471709 32765 นาย อภิศักดิ์ ทินารัมย์   ม. 5/8 11        
96 1319901032356 34210 นาย รุ่งเกียรติ เทอดรัตนเกียรติ   ม. 5/8 12        
97 1207500023011 32605 นางสาว กนกวรรณ ประเสริฐ   ม. 5/8 19        
98 1319800462037 32653 นางสาว ณัฐวดี โนงระฆัง   ม. 5/8 22        
99 1319800468833 32730 นางสาว เกณิกา ดีสวัสดิ์   ม. 5/8 26        
100 1319800449332 32736 นางสาว ปวีณา ตรีโอษฐ์   ม. 5/8 28        
101 1319800466563 32747 นางสาว อุษณี สินปรุ   ม. 5/8 29        
102 1909803009842 35671 นางสาว ภวรรณตรี อบอุ่น   ม. 5/8 38        
103 1319300057974 35672 นางสาว ศิรประภา ทัศนะ   ม. 5/8 39        
104 1319800466156 32512 นาย ธรรม์ธวัช พรมรุกขชาติ   ม. 5/14 3        
105 1319800457891 34777 นาย ธราดล นวลดี   ม. 5/14 14        
106 1319800453828 34780 นาย พีรพงษ์ นวลดี   ม. 5/14 16        
107 1719900694629 32305 นางสาว อรกช ศรีทัศน์   ม. 5/14 17        
108 1209702200870 32531 นางสาว ธนภรณ์ ขันซ้าย   ม. 5/14 20        
109 1209601488576 34781 นางสาว ซินฟิเอ้อ เฮดเธอร์   ม. 5/14 30        
110 1319800469139 34784 นางสาว มณฑกานต์ เคยดอน   ม. 5/14 32        
111 1319800431727 32054 นางสาว ขวัญชนก ภูมิจิตต์   ม. 6/2 17        
112 1309903251632 32135 นางสาว กนิษฐรินทร์ ไกรฤกษ์   ม. 6/2 24        
113 1319800436133 32141 นางสาว ขัติยาภรณ์ ทองประภา   ม. 6/2 25        
114 1319800416124 32142 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีสร้อย   ม. 6/2 26        
115 1319800430127 34170 นาย นิติพงษ์ ประสงค์สุข   ม. 6/8 26        
116 1319800472717 35673 นางสาว พิมพ์ลภัส พวงไธสง   ม. 5/8 40