Subject List.

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565
แสดงรายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด
#
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
จำนวนที่รับ(คน)
จำนวนที่เลือก(คน)
คงเหลือ(คน)
 1  A-MATH ม.ต้น  นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด - - -  50  50  0
 2  DIY  นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร - - -  25  22  3
 3  IEP ม.1  นายธีรวัต นิธิยานันท์ - - - - -  30  30  0
 4  IEP ม.2  นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์ - - - - -  30  30  0
 5  IEP ม.3  นางสาวไพลิน มั่นยืน - - - - -  35  35  0
 6  การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  นายฉลาด ปัสสาสัย - - -  25  25  0
 7  คำคม  นางสาวกัลยา กิจไธสง - - -  75  75  0
 8  ซูโดกุ  นางสาริศา ดวงจันทา - - -  50  43  7
 9  ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร - - -  25  25  0
 10  ธนาคารโรงเรียน  นางสาวภัคจิรา ยอดสง่า - - -  25  25  0
 11  แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  นายสมเจตน์ เสาโร - - -  43  43  0
 12  ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  นายพิคเนตร อุทัยไชย - - -  25  4  21
 13  รักความสะอาด  นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ - - -  25  25  0
 14  รักษ์คอมพิวเตอร์  นายมโนรมย์ ชาติประสพ - - -  27  27  0
 15  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร - - -  50  13  37
 16  A-MATH ม.ปลาย  นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม - - -  50  45  5
 17  Gifted ม.ปลาย  นายสุทิน บับภาวะตา - - -  84  38  46
 18  Chemistry แสนสนุก  นางสาวณัฐวิมล อาทวัง - - -  25  25  0
 19  IEP ม.5  นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ - - - - -  26  25  1
 20  IEP ม.6  นางกฤษณา ประทุมสันต์ - - - - -  27  27  0
 21  smart cut clip  นายสรเพชร อาจเดช - - -  25  3  22
 22  การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  นายอัคร ศรีเมือง - - -  25  25  0
 23  ของเล่นฟิสิกส์  นางสาวพิมผกา แก้วสุข - - -  25  25  0
 24  คำคม  นางสาวปวีณา ด่านกระโทก - - -  51  51  0
 25  เคมี  นายสมพิศ ทวีลาภ - - -  25  7  18
 26  เคมีศึกษา  นายธนาพงศ์ สุขเกษม - - -  25  5  20
 27  เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  นายอาทิตย์ พิมวัน - - -  25  14  11
 28  โครงงานชีววิทยา  นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร - - -  25  15  10
 29  ธนาคารโรงเรียน  นางสาวจรรยา โดดไธสง - - -  25  19  6
 30  พยาบาลน้อย  สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน - - -  25  25  0
 31  รักธรรมชาติ  นางสาวชวรีย์ มันกระโทก - - -  25  25  0
 32  รักษ์วิทย์  นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว - - -  75  25  50
 33  รักษาดินแดน ปี 1  นายวันชัย สินโพธิ์ - - - - -  64  64  0
 34  รักษาดินแดน ปี 2  นางกรวิช์ภัคธน์ ลัทธิ - - - - -  46  45  1
 35  รักษาดินแดน ปี 3  นางสาวพัชรากร สรวมศิริ - - - - -  76  75  1
 36  วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ - - -  25  4  21
 37  สนุกกับเคมี  นางจีระวดี กลีบอุบล - - -  50  9  41
 38  สะเต็มสร้างใจ  นางสมสุข แสงปราบ - - -  25  0  25
 39  สุขใจได้ทำดี  นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ - - -  25  3  22
 40  Com E-Sport  นางสาวมานา หมายสุข  53  53  0
 41  Dancing  นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ  50  44  6
 42  English with fun  นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ  25  25  0
 43  Math tricks  นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์  25  18  7
 44  Photo diary  นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง  50  26  24
 45  Robot  นายพีระพงษ์ มีพวงผล  35  35  0
 46  SPORT INFINITY  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง  25  24  1
 47  กฎหมาย  นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ  50  50  0
 48  กฎหมายน่ารู้  นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์  50  47  3
 49  กรีฑา  นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ  50  41  9
 50  การ์ตูนคณิตศาสตร์  นางสาวดวงพร เทียนทอง  77  77  0
 51  กีฬาเซปักตะกร้อ  นายทองใบ สีหะวงษ์  25  25  0
 52  กีฬาฟุตบอล  นายสัญสีห์ สังขรักษ์  120  55  65
 53  ของดีเมืองนางรอง  นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์  75  62  13
 54  คณิตคิดสนุก  นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ  25  25  0
 55  คณิตศาสตร์  นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ  0  0  0
 56  คน ค้น ข่าว  นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง  25  25  0
 57  ครอสเวิร์ด  นางภารดี สิทธิศาสตร์  25  23  2
 58  คอมพิวเตอร์  นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง  25  25  0
 59  คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  นางสาวพรวดี มีเชื้อ  25  24  1
 60  คอมพิวเตอร์กราฟิก  นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต  25  25  0
 61  คิดดี พูดดี เขียนดี  นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์  25  17  8
 62  ดนตรีไทย  นายศิริปัญญา สะเดา  25  24  1
 63  ดนตรีไทย  นางจริยาพร กุลไธสง  25  25  0
 64  ดาราศาสตร์  นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ  25  25  0
 65  ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  นางสาวจามจุรี สระแก้ว  50  49  1
 66  ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  นางพลอยพรรณ วิภาหัสน์  50  48  2
 67  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  นางประภาพร คนชุม  50  46  4
 68  นักสถิติน้อย  นางสาวสายหมอก ขุนศักดา  25  24  1
 69  บรรณารักษ์น้ออย  นางศิริพรรณ ฉันทะกุล  25  22  3
 70  ประชาสัมพันธ์  นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์  50  30  20
 71  ประพันธ์เพลง  นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย  25  7  18
 72  ปริศนาคำทาย  นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ  100  96  4
 73  เปตอง  นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล  25  25  0
 74  ภาษาอังกฤษสุขใจ  นางสุรภา ไลไธสง  25  7  18
 75  ภาษาอังกฤษสุขใจ 2  นางลักษมี จันทร์เกษม  25  1  24
 76  ภาษาอังกฤษสุขใจ 3  นางสาวดรัลรัตน์ กมลชิตร  25  4  21
 77  ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  นางชนิดาภา ศิริรมยานนท์  50  2  48
 78  มัคทายกน้อย  นายเสาร์ แสงปราบ  50  0  50
 79  มารยาทไทย  นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์  75  74  1
 80  ไม้ดอกไม้ประดับ  นางจินตนา หนูสิทธิ์  51  48  3
 81  ยุวพุทธ  นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์  50  25  25
 82  ร้องเพลงประสานเสียง  นายประจักษ์ ธาระธาร  25  20  5
 83  รักการอ่าน  นางจิระภา โพธิ์ลอง  25  24  1
 84  รักษ์โรงเรียน  นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร  25  24  1
 85  รูบิค  นางกมลวรรณ อู่วิเชียร  50  46  4
 86  ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  นางสาวธชาษร รงรองเกษม  25  23  2
 87  วงโยธวาทิต  นายสิงหา สื่อกลาง  40  35  5
 88  วอลเลย์บอล  นายประเสริฐ สุขจันทร์  43  43  0
 89  วัฒนธรรมญี่ปุ่น  นางสาวสาลินี ราชวงศ์  25  25  0
 90  วัดและประเมินผล  นายกมล กุมผัน  25  20  5
 91  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  นายธนวัฒน์ ยอดมาลี  25  15  10
 92  ศิลปะ  นายธนาชัย ทะยอมใหม่  50  49  1
 93  ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี  25  22  3
 94  สเต็มสร้างใจ  นายขันติ เทิดธัญญา  25  6  19
 95  สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน  25  21  4
 96  สวดมนต์แปล  นายประมวล บุญหลาย  25  10  15
 97  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  นายชุมพล นาคนาคา  150  116  34
 98  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์  25  25  0
 99  เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง  50  48  2
 100  หมากรุก Chess club  Mr. Patrick Crowe  25  23  2
 101  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นางนันทา แป้นดวงเนตร  100  74  26
 102  อักษรพาเพลิน  นางสาวจินตนา ยืนยิ่ง  25  19  6
 103  อัปสราพาเพลิน  นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์  25  4  21
 104  เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  นางสาวจุรีรัตน์ พันสอน  50  47  3
 รวม  4,058  3,138  920
หมายเหตุ
               คือ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
             -     คือ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน