Subject List.

รายงานรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ( 19 คน)

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     จำนวน  19 คน

ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
ยังไม่ลงทะเบียน
 1  34361  ม. 2  2  4  เด็กชายธนกฤต  บรรพชา
 2  34525  ม. 2  6  8  เด็กชายเตชินท์  ศิริสวัสดิ์
 3  34534  ม. 2  6  17  เด็กชายรัชชานนท์  ส่งศรี
 4  34536  ม. 2  6  19  เด็กชายวรการ  โสประโคน
 5  34542  ม. 2  6  25  เด็กชายอลงกรณ์  โสชาติ
 6  34568  ม. 2  7  11  เด็กชายบดินทร์  ถาวรนิติภาพ
 7  34571  ม. 2  7  14  เด็กชายพิษณุพงษ์  กาลศรี
 8  34576  ม. 2  7  19  เด็กชายภูเมศ  ดีสวัสดิ์
 9  34591  ม. 2  7  34  เด็กหญิงปิยะฉัตร  เขียวบุญแย้ม
 10  34599  ม. 2  8  2  เด็กชายณัฐภัทร  เริ่มปลูก
 11  34601  ม. 2  8  4  เด็กชายธนวิชญ์  ทับประโคน
 12  34602  ม. 2  8  5  เด็กชายธนากร  ปานเล้ก
 13  34604  ม. 2  8  7  เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์
 14  34608  ม. 2  8  11  เด็กชายปฤณ  เอกทรงตระกูล
 15  34610  ม. 2  8  13  เด็กชายปิยพัทธิ์  วิเชียร
 16  34614  ม. 2  8  17  เด็กชายภูตะวัน  มณฑล
 17  34618  ม. 2  8  21  เด็กชายวีรพล  บุญประดับ
 18  34620  ม. 2  8  23  เด็กชายศรัญยู  บุญเทพ
 19  34636  ม. 2  8  39  เด็กหญิงอธิชา  มั่นพรม
 นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน  19 คน