Subject List.

รายงานรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 13 คน)

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จำนวน  13 คน

ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
ยังไม่ลงทะเบียน
 1  33665  ม. 3  3  13  เด็กชายศิริกานต์  ชาติประโคน
 2  33693  ม. 3  4  2  เด็กชายกฤษดา  ฉกรรจ์ศิลป์
 3  33775  ม. 3  6  4  เด็กชายชีวานันท์  สอนตะวงค์
 4  33778  ม. 3  6  7  เด็กชายแทนไท  ธัญญา
 5  33782  ม. 3  6  11  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สวายพล
 6  33784  ม. 3  6  13  เด็กชายภาคิน  ฉลาดดี
 7  33785  ม. 3  6  14  เด็กชายภูตะวัน  ไชยเสนา
 8  33845  ม. 3  7  34  เด็กหญิงพิชาภา  ภูมิรา
 9  33861  ม. 3  8  10  เด็กชายธีธัช  อร่าม
 10  33878  ม. 3  8  26  เด็กชายอาทิตย์  อดทน
 11  33879  ม. 3  8  27  เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจเอื้อม
 12  33885  ม. 3  8  33  เด็กหญิงพลอยตวัน  สวัสดิ์พูน
 13  33890  ม. 3  8  37  เด็กหญิงสวรรยามาศ  พินิจอักษร
 นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน  13 คน