Subject List.

รายงานรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ( 2 คน)

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     จำนวน  2 คน

ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
ยังไม่ลงทะเบียน
 1  32529  ม. 5  6  19  นางสาวณัฏฐณิชา  เสือโคร่ง
 2  34773  ม. 5  14  10  นายกัญจน์  สุวิมล
 นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน  2 คน