Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34926  ม. 1/1  1  เด็กชายกิตติธีรเดช  ขำเอนก   ปริศนาคำทาย  125
 2  34927  ม. 1/1  2  เด็กชายเกียรติภูมิ  ทิมสอน   Com E-Sport  424
 3  34928  ม. 1/1  3  เด็กชายชวณัฐ  เวชชศาสตร์   ปริศนาคำทาย  125
 4  34929  ม. 1/1  4  เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุกพัด   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 5  34930  ม. 1/1  5  เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ   Com E-Sport  424
 6  34931  ม. 1/1  6  เด็กชายปลิพัฒน์  ศิริโชติ   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 7  34932  ม. 1/1  7  เด็กชายพนธกร  จันทาอ่อน   ปริศนาคำทาย  125
 8  34933  ม. 1/1  8  เด็กชายยศภัทร  วรรณสุข   รูบิค  หน้าอาคาร4
 9  34934  ม. 1/1  9  เด็กชายรพีพล  สีหราช   รูบิค  หน้าอาคาร4
 10  34935  ม. 1/1  10  เด็กชายวสุ  มีพวงผล   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 11  34936  ม. 1/1  11  เด็กชายวีรภัทร  วุฒสันเทียะ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 12  34937  ม. 1/1  12  เด็กชายศุภณัฐ  กะการดี   ปริศนาคำทาย  125
 13  34938  ม. 1/1  13  เด็กชายอัครวินท์  ถิ่นทองหลาง   Com E-Sport  424
 14  34939  ม. 1/1  14  เด็กหญิงกชมล  เทียนวรรณ   ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  531
 15  34940  ม. 1/1  15  เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 16  34941  ม. 1/1  16  เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกูล   กฎหมาย  อาคาร 3
 17  34942  ม. 1/1  17  เด็กหญิงจุติกานต์  ผึ่งฉิมพลี   ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  531
 18  34943  ม. 1/1  18  เด็กหญิงชญาภา  ขอคล้ายกลาง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 19  34944  ม. 1/1  19  เด็กหญิงญาณันธร  แก่นกระโทก   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 20  34945  ม. 1/1  20  เด็กหญิงณัชชา  เกษมศรี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 21  34946  ม. 1/1  21  เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นิเรียงรัมย์   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 22  34947  ม. 1/1  22  เด็กหญิงณัทมน  ทองบุตร   กฎหมาย  อาคาร 3
 23  34948  ม. 1/1  23  เด็กหญิงทัณฑิกา  กลีบมณฑา   กรีฑา  สนามกรีฑา
 24  34949  ม. 1/1  24  เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สัตย์ตั้ง   กรีฑา  สนามกรีฑา
 25  34950  ม. 1/1  25  เด็กหญิงนงนภัส  โสโรมรัมย์   กฎหมาย  อาคาร 3
 26  34951  ม. 1/1  26  เด็กหญิงนริศรา  ข่ากระโทก   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 27  34952  ม. 1/1  27  เด็กหญิงปิยะนันท์  ม่วงสิน   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 28  34953  ม. 1/1  28  เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษบึงกาฬ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 29  34954  ม. 1/1  29  เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ่นศิริ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 30  34955  ม. 1/1  30  เด็กหญิงพิมพ์ระวี  พินิจพันธ์   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 31  34956  ม. 1/1  31  เด็กหญิงระพีพรรณ  ตั้งจิตรวัฒนสุข   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 32  34957  ม. 1/1  32  เด็กหญิงเรวดี  สนั่นชาติ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 33  34958  ม. 1/1  33  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รัตเนตร   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 34  34959  ม. 1/1  34  เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 35  34960  ม. 1/1  35  เด็กหญิงสวิชญา  สุกคำ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 36  34961  ม. 1/1  36  เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญพันธ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 37  34962  ม. 1/1  37  เด็กหญิงสุภานี  กรัดเกริ่นเกริก   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 38  34963  ม. 1/1  38  เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 39  34964  ม. 1/1  39  เด็กหญิงอภัสรา  เต้นปักษี   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 40  34965  ม. 1/1  40  เด็กหญิงอัญญิกา  ฉิมจารย์   กฎหมาย  อาคาร 3