Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35402  ม. 1/13  1  เด็กชายกฤตนัน  ขจัดโรคา   IEP ม.1  623
 2  35403  ม. 1/13  2  เด็กชายกันตธี  ปองนาน   IEP ม.1  623
 3  35404  ม. 1/13  3  เด็กชายกันต์พงษ์  จันทร์เกษม   IEP ม.1  623
 4  35405  ม. 1/13  4  เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูคงคา   IEP ม.1  623
 5  35406  ม. 1/13  5  เด็กชายชนะพล  ผ่องใส   IEP ม.1  623
 6  35407  ม. 1/13  6  เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร   IEP ม.1  623
 7  35408  ม. 1/13  7  เด็กชายธนกฤต  ปิยะเมธาง   IEP ม.1  623
 8  35409  ม. 1/13  8  เด็กชายธนวรรษธร  นัสธีทอง   IEP ม.1  623
 9  35410  ม. 1/13  9  เด็กชายปาติภัทร์  ภิรมย์ภักดี   IEP ม.1  623
 10  35411  ม. 1/13  10  เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญมี   IEP ม.1  623
 11  35412  ม. 1/13  11  เด็กชายรัฐ  พูนสวัสดิ์   IEP ม.1  623
 12  35413  ม. 1/13  12  เด็กชายวรพล  เฮงยศมาก   IEP ม.1  623
 13  35414  ม. 1/13  13  เด็กหญิงชนิดาภา  ญาณวุฒิวงศ์   IEP ม.1  623
 14  35415  ม. 1/13  14  เด็กหญิงทักษพร  สุขสง่า   IEP ม.1  623
 15  35416  ม. 1/13  15  เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิวัชร   IEP ม.1  623
 16  35417  ม. 1/13  16  เด็กหญิงนัฐชา  แซ่เทียน   IEP ม.1  623
 17  35418  ม. 1/13  17  เด็กหญิงนันทัชพร  สินปุณย์   IEP ม.1  623
 18  35419  ม. 1/13  18  เด็กหญิงเปรมกมล  รสน้อย   IEP ม.1  623
 19  35420  ม. 1/13  19  เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์   IEP ม.1  623
 20  35421  ม. 1/13  20  เด็กหญิงปวริศา  คำโสภา​   IEP ม.1  623
 21  35422  ม. 1/13  21  เด็กหญิงปียาพัชญ์  วิชัยรัมย์   IEP ม.1  623
 22  35423  ม. 1/13  22  เด็กหญิงภัชภิชา  รวมวงค์   IEP ม.1  623
 23  35424  ม. 1/13  23  เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน   IEP ม.1  623
 24  35425  ม. 1/13  24  เด็กหญิงลภัสญา  นามบุญ   IEP ม.1  623
 25  35426  ม. 1/13  25  เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศักดิ์วิเศษวัฒนา   IEP ม.1  623
 26  35427  ม. 1/13  26  เด็กหญิงวรินทร์รำไพ  นุชนารถ   IEP ม.1  623
 27  35428  ม. 1/13  27  เด็กหญิงวริศรา  ไชยเชษฐ์   IEP ม.1  623
 28  35429  ม. 1/13  28  เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ทองเจริญ   IEP ม.1  623
 29  35430  ม. 1/13  29  เด็กหญิงศศิวิมล  ฮกฮั่ว   IEP ม.1  623
 30  35431  ม. 1/13  30  เด็กหญิงสิรภัทร  ทิพย์โภชน์   IEP ม.1  623