Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35432  ม. 1/14  1  เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์งาม   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 2  35433  ม. 1/14  2  เด็กชายกิตติชัย  สนแสง   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 3  35434  ม. 1/14  3  เด็กชายจตุรภัทร  เพิ่มชาติ   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 4  35435  ม. 1/14  4  เด็กชายชนม์ชนันท์  จรัสสัน   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 5  35436  ม. 1/14  5  เด็กชายไตรคุณ  วามไธสง   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 6  35437  ม. 1/14  6  เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 7  35438  ม. 1/14  7  เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รอดอารีย์   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 8  35439  ม. 1/14  8  เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 9  35440  ม. 1/14  9  เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรพะเนาว์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 10  35441  ม. 1/14  10  เด็กชายปิยังกูร  นาถาบำรุง   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 11  35442  ม. 1/14  11  เด็กชายพลชนก  สนรัมย์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 12  35443  ม. 1/14  12  เด็กชายพลอธิป  เสนจันทร์ฒิไชย   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 13  35444  ม. 1/14  13  เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี   อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  อาคาร 5
 14  35445  ม. 1/14  14  เด็กชายรชต  รักมณี   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 15  35446  ม. 1/14  15  เด็กชายรัฐภูมิ  ศุภเกษ   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 16  35447  ม. 1/14  16  เด็กชายศุกลวัฒน์  มีทอง   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 17  35448  ม. 1/14  17  เด็กชายสองเมือง  อิ้วชุมแสง   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 18  35449  ม. 1/14  18  เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 19  35450  ม. 1/14  19  เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร   DIY  หน้าอาคาร 6
 20  35451  ม. 1/14  20  เด็กหญิงณัฐกฤตา  จบสัญจร   ประพันธ์เพลง  126
 21  35452  ม. 1/14  21  เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์เกียรติขจร   DIY  หน้าอาคาร 6
 22  35453  ม. 1/14  22  เด็กหญิงตุลยดา  นาราช   Com E-Sport  424
 23  35454  ม. 1/14  23  เด็กหญิงนลินรัตน์  จอมเกราะ   DIY  หน้าอาคาร 6
 24  35455  ม. 1/14  24  เด็กหญิงเนตรนภา  จีนชาติ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 25  35456  ม. 1/14  25  เด็กหญิงบุญวาสนา  โยงรัมย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 26  35457  ม. 1/14  26  เด็กหญิงปิ่นเกล้า  มหิสยา   Dancing  หน้าอาคาร 6
 27  35458  ม. 1/14  27  เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 28  35459  ม. 1/14  28  เด็กหญิงพิมพ์ตมิสา  วิโสรัมย์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 29  35460  ม. 1/14  29  เด็กหญิงภารดี  กมลชัย   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 30  35461  ม. 1/14  30  เด็กหญิงภาวนา  ศรีผักแว่น   Dancing  หน้าอาคาร 6
 31  35462  ม. 1/14  31  เด็กหญิงวรณัน  อ้วนทรัพย์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 32  35463  ม. 1/14  32  เด็กหญิงวราภรณ์  ลือเลื่อง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 33  35464  ม. 1/14  33  เด็กหญิงวิมลศิริ  วงศ์ไธสง   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 34  35465  ม. 1/14  34  เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 35  35466  ม. 1/14  35  เด็กหญิงสุมิตรา  เนริกุล   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 36  35467  ม. 1/14  36  เด็กหญิงหทัยทิพย์  เพียสุระ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 37  35468  ม. 1/14  37  เด็กหญิงอนงค์นาถ  พรมศักดิ์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 38  35469  ม. 1/14  38  เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยมา   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 39  35470  ม. 1/14  39  เด็กหญิงอรอนงค์  ครุภัณฑ์   DIY  หน้าอาคาร 6
 40  35471  ม. 1/14  40  เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621