Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34966  ม. 1/2  1  เด็กชายกฤษฎิ์นัย  สายสว่าง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 2  34967  ม. 1/2  2  เด็กชายกิตติกวิน  ป้องแก้ว   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 3  34968  ม. 1/2  3  เด็กชายกิตติศักดิ์  ยินดีรส   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 4  34969  ม. 1/2  4  เด็กชายจิรพนธ์  สุขเพ็ชร   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 5  34970  ม. 1/2  5  เด็กชายชยพล  จันทร์ราตรี   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 6  34971  ม. 1/2  6  เด็กชายณัฐการณ์  อินจะบก   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 7  34972  ม. 1/2  7  เด็กชายธนภัทร  ศรีราชัย   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 8  34973  ม. 1/2  8  เด็กชายธเนษฐ  บุญประสาท   ศิลปะ  201
 9  34974  ม. 1/2  9  เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หอมโลก   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 10  34975  ม. 1/2  10  เด็กชายนัฐภูมิ  ไปเจอะ   ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  531
 11  34976  ม. 1/2  11  เด็กชายปรมัตถ์  พรหมรุกขชาติ   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 12  34977  ม. 1/2  12  เด็กชายปวิณณัฏฐ์  อนันต์   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 13  34978  ม. 1/2  13  เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์นพคุณ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 14  34979  ม. 1/2  14  เด็กชายภาคิน  อุบลเผื่อน   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 15  34980  ม. 1/2  15  เด็กชายวรากร  แพร่งสุวรรณ์   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 16  34981  ม. 1/2  16  เด็กชายศศิวัฒน์  ทิพย์โภชน์   Com E-Sport  424
 17  34982  ม. 1/2  17  เด็กชายสืงหรัตน์  เครือบคนโท   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 18  34983  ม. 1/2  18  เด็กหญิงกรวรรณ  นพวิเศษ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 19  34984  ม. 1/2  19  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มพวง   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 20  34985  ม. 1/2  20  เด็กหญิงกิตติญา  สองสาย   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 21  34986  ม. 1/2  21  เด็กหญิงจันทิมา  เดชวารี   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 22  34987  ม. 1/2  22  เด็กหญิงจิรัชยา  ครูเจริญ   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 23  34988  ม. 1/2  23  เด็กหญิงชุติยา  สุวรรณธิการ   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 24  34989  ม. 1/2  24  เด็กหญิงฐิตสิริ  แมลงทับ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 25  34990  ม. 1/2  25  เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำเอนก   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 26  34991  ม. 1/2  26  เด็กหญิงณิชกานต์  โล่นารายณ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 27  34992  ม. 1/2  27  เด็กหญิงทัศวรรณ  คงเป็นนิจ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 28  34993  ม. 1/2  28  เด็กหญิงธัญชนก  ผาเทพ   Com E-Sport  424
 29  34994  ม. 1/2  29  เด็กหญิงนลินทิพย์  แสนคนึง   ศิลปะ  201
 30  34995  ม. 1/2  30  เด็กหญิงนิภาสิริ  คงกุล   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 31  34996  ม. 1/2  31  เด็กหญิงปภัสสร  กิ่งวิชิต   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 32  34997  ม. 1/2  32  เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมลา   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 33  34998  ม. 1/2  33  เด็กหญิงพรรษา  ดำเสนา   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 34  34999  ม. 1/2  34  เด็กหญิงพิชามญชุ์  โทแหล่ง   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 35  35000  ม. 1/2  35  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกิดในหล้า   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 36  35001  ม. 1/2  36  เด็กหญิงเรณุกา  บวรสิริสกุล   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 37  35002  ม. 1/2  37  เด็กหญิงสิริชญา  ดัสกร   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 38  35003  ม. 1/2  38  เด็กหญิงสิรินดา  มีแย้มภักดิ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 39  35004  ม. 1/2  39  เด็กหญิงสุชานันท์  สีสันต์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 40  35005  ม. 1/2  40  เด็กหญิงสุภัตตรา  โกเลือน   กฎหมาย  อาคาร 3