Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35006  ม. 1/3  1  เด็กชายจิรสิน  ม่วงนาค   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 2  35007  ม. 1/3  2  เด็กชายชัชนันท์  น้าเจริญ   Com E-Sport  424
 3  35008  ม. 1/3  3  เด็กชายทีป์ชลิต  ด้วงนางรอง   Com E-Sport  424
 4  35009  ม. 1/3  4  เด็กชายธนชาติ  แมลงผึ้ง   Com E-Sport  424
 5  35010  ม. 1/3  5  เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 6  35011  ม. 1/3  6  เด็กชายธีรพัฒน์  ณ อุบล   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 7  35012  ม. 1/3  7  เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์   Com E-Sport  424
 8  35013  ม. 1/3  8  เด็กชายปรีชาญา  ทองย้อย   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 9  35014  ม. 1/3  9  เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจนศักดิ์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 10  35015  ม. 1/3  10  เด็กชายภูริภัทร  สยามประโคน   Robot  428
 11  35016  ม. 1/3  11  เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์   Robot  428
 12  35017  ม. 1/3  12  เด็กชายยศภัทร  กนกรัตน์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 13  35018  ม. 1/3  13  เด็กชายรัชชานนท์  ชะเอมเทศ   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 14  35019  ม. 1/3  14  เด็กชายศิวกร  กาญจนา   Com E-Sport  424
 15  35020  ม. 1/3  15  เด็กชายศุภโชค  ยอดสำโรง   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 16  35021  ม. 1/3  16  เด็กชายสฏา  รัตนศรี   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 17  35022  ม. 1/3  17  เด็กชายสิรวิชญ์  สหวิริยะสิน   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 18  35023  ม. 1/3  18  เด็กชายอนพัช  คะเชนทร์กูล   กฎหมาย  อาคาร 3
 19  35024  ม. 1/3  19  เด็กชายอัคนี  ศรียา   ปริศนาคำทาย  125
 20  35025  ม. 1/3  20  เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด   Com E-Sport  424
 21  35026  ม. 1/3  21  เด็กหญิงกชนิภา  แก้วอำไพ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 22  35027  ม. 1/3  22  เด็กหญิงกัณนิกา  แก้วลอย   ปริศนาคำทาย  125
 23  35028  ม. 1/3  23  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ   ปริศนาคำทาย  125
 24  35029  ม. 1/3  24  เด็กหญิงกันยา  มณีเนตร   ศิลปะ  201
 25  35030  ม. 1/3  25  เด็กหญิงชลดา  ดวงนิล   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 26  35031  ม. 1/3  26  เด็กหญิงฑิตยา  แสนบุญศิริ   ปริศนาคำทาย  125
 27  35032  ม. 1/3  27  เด็กหญิงดวงกมล  คะเซ็นเชื้อ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 28  35033  ม. 1/3  28  เด็กหญิงทิพวรรณ  น้อยโลมา   ปริศนาคำทาย  125
 29  35034  ม. 1/3  29  เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทุมทุมา   ปริศนาคำทาย  125
 30  35035  ม. 1/3  30  เด็กหญิงธิติมา  คำเหลือ   ปริศนาคำทาย  125
 31  35036  ม. 1/3  31  เด็กหญิงนฤภร  แตงอ่อน   Dancing  หน้าอาคาร 6
 32  35037  ม. 1/3  32  เด็กหญิงบุศรา  สินธุ์พรมราช   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 33  35038  ม. 1/3  33  เด็กหญิงพรนัชชา  มิ่งขวัญ   ปริศนาคำทาย  125
 34  35039  ม. 1/3  34  เด็กหญิงมีนา  กองศรี   ปริศนาคำทาย  125
 35  35040  ม. 1/3  35  เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ชันทอง   ปริศนาคำทาย  125
 36  35041  ม. 1/3  36  เด็กหญิงวรรณรดา  สวงรัมย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 37  35042  ม. 1/3  37  เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดนัย   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 38  35043  ม. 1/3  38  เด็กหญิงสุกานดา  จันทร์นพคุณ   ปริศนาคำทาย  125
 39  35044  ม. 1/3  39  เด็กหญิงอภิษฎาวรรณ  สติภา   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 40  35045  ม. 1/3  40  เด็กหญิงอรกานต์  อ่อนเขนย   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา