Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35046  ม. 1/4  1  เด็กชายกรกฤต  ธีรสุวรรณ์   ปริศนาคำทาย  125
 2  35047  ม. 1/4  2  เด็กชายชนะพล  จิตจะโป๊ะ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 3  35048  ม. 1/4  3  เด็กชายชวนิล  ตรีเมฆ   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 4  35049  ม. 1/4  4  เด็กชายธนพัฒน์  ศรีสุข   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 5  35050  ม. 1/4  5  เด็กชายธนรัฐ  สิงห์ทอง   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 6  35051  ม. 1/4  6  เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 7  35052  ม. 1/4  7  เด็กชายธรรมรัตน์  รามัญ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 8  35053  ม. 1/4  8  เด็กชายธันวา  โยธานันท์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 9  35054  ม. 1/4  9  เด็กชายธีภพ  พุฒชุมแสง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 10  35055  ม. 1/4  10  เด็กชายปุณ  ปัญญสุทธิ์   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 11  35056  ม. 1/4  11  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์แจ่มภพ   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 12  35057  ม. 1/4  12  เด็กชายพฤกษา  ยวกไธสง   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 13  35058  ม. 1/4  13  เด็กชายพีรภัทร  สิงหาระโท   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 14  35059  ม. 1/4  14  เด็กชายรพีภัทร  ประวะโข   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 15  35060  ม. 1/4  15  เด็กชายรัชพล  ภูตะลา   ศิลปะ  201
 16  35061  ม. 1/4  16  เด็กชายวิรุฬเทพ  วานะติ   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 17  35062  ม. 1/4  17  เด็กชายศิวกร  สังข์ทองหลาง   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 18  35063  ม. 1/4  18  เด็กชายสมบัติ  ไอยอน   ปริศนาคำทาย  125
 19  35064  ม. 1/4  19  เด็กชายสหรัฐ  เริ่มปลูก   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 20  35065  ม. 1/4  20  เด็กชายอัครพล  บำเพ็ญบุญ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 21  35066  ม. 1/4  21  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงรัตน์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 22  35067  ม. 1/4  22  เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนเดช   เปตอง  สนามเปตอง
 23  35068  ม. 1/4  23  เด็กหญิงกัญพิชา  พัฒนาประทีป   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 24  35069  ม. 1/4  24  เด็กหญิงกันตนา  บุญรอด   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 25  35070  ม. 1/4  25  เด็กหญิงกัลยารัตน์  มุกระทำ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 26  35071  ม. 1/4  26  เด็กหญิงกาญจนา  แป้นดวงเนตร   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 27  35072  ม. 1/4  27  เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 28  35073  ม. 1/4  28  เด็กหญิงณัฐณิกา  สุภีคำ   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 29  35074  ม. 1/4  29  เด็กหญิงดวงมณี  ศรีษะเกศ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 30  35075  ม. 1/4  30  เด็กหญิงนภัสสร  วิไลราญ   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 31  35076  ม. 1/4  31  เด็กหญิงนิพาดา  ดวงสีเสน   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 32  35077  ม. 1/4  32  เด็กหญิงปภาวี  วงศ์เพชร   ดนตรีไทย  228
 33  35078  ม. 1/4  33  เด็กหญิงปริญญาวรรณ  จันทร์วิเชียร   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 34  35079  ม. 1/4  34  เด็กหญิงพรรณวรท  ราชนาคา   DIY  หน้าอาคาร 6
 35  35080  ม. 1/4  35  เด็กหญิงพลอยรดา  เมาะไธสง   DIY  หน้าอาคาร 6
 36  35081  ม. 1/4  36  เด็กหญิงฟ้าใส  เหมาสีหมึก   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 37  35082  ม. 1/4  37  เด็กหญิงวิไลวรรณ  สอนเขียว   ศิลปะ  201
 38  35083  ม. 1/4  38  เด็กหญิงอรพิมล  ธเนศวรสรรค์   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 39  35084  ม. 1/4  39  เด็กหญิงอัญชิสา  ตนพรมรัมย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 40  35085  ม. 1/4  40  เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)