Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35086  ม. 1/5  1  เด็กชายกฤตเมธ  พุทธิชาติ   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 2  35087  ม. 1/5  2  เด็กชายกฤตยชญ์  เคนรัมย์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 3  35088  ม. 1/5  3  เด็กชายก้องภพ  แกล้วกล้า   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 4  35089  ม. 1/5  4  เด็กชายกิตติ์อธิศ  ธนันวรากิจจ์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5  35090  ม. 1/5  5  เด็กชายเกียรติประภัส  สุขสำราญ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 6  35091  ม. 1/5  6  เด็กชายชนกานต์  ชื่นอุปการนันท์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 7  35092  ม. 1/5  7  เด็กชายญาณากร  วิเชียร   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 8  35093  ม. 1/5  8  เด็กชายณฐมน  ฉลูรัมย์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 9  35094  ม. 1/5  9  เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กูล   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 10  35095  ม. 1/5  10  เด็กชายดัสกร  อรัญ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 11  35096  ม. 1/5  11  เด็กชายทีฆทัศน์  คลายโศก   ปริศนาคำทาย  125
 12  35097  ม. 1/5  12  เด็กชายธนโชติ  พรมเลิศ   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 13  35098  ม. 1/5  13  เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 14  35099  ม. 1/5  14  เด็กชายนวพรรษ  พินิจอักษร   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 15  35100  ม. 1/5  15  เด็กชายพัทรพล  เพ็ชรบรรพต   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 16  35101  ม. 1/5  16  เด็กชายพิชิต  เตียมคำ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 17  35102  ม. 1/5  17  เด็กชายภูริพัฒน์  แขดกิ่ง   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 18  35103  ม. 1/5  18  เด็กชายระพีพัฒน์  วัฒนกูล   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 19  35104  ม. 1/5  19  เด็กชายศิริชัย  ศรีสมบุตร   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 20  35105  ม. 1/5  20  เด็กชายอฐิติ  หน่อทอง   ปริศนาคำทาย  125
 21  35106  ม. 1/5  21  เด็กชายอัษฎาวุธ  โนงระฆัง   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 22  35107  ม. 1/5  22  เด็กชายอาทิตย์  เจริญบุตร   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 23  35108  ม. 1/5  23  เด็กหญิงกษมา  พิมพ์ลา   English with fun  อาคาร 6
 24  35109  ม. 1/5  24  เด็กหญิงแก้วฟ้า  หมายชอบ   กฎหมาย  อาคาร 3
 25  35110  ม. 1/5  25  เด็กหญิงจิรินทร์พร  มีมุข   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 26  35111  ม. 1/5  26  เด็กหญิงเจริญรัตน์  คำสุข   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 27  35112  ม. 1/5  27  เด็กหญิงชนิภา  ชลวาณิช   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 28  35113  ม. 1/5  28  เด็กหญิงญาณิศา  แสดรัมย์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 29  35114  ม. 1/5  29  เด็กหญิงณัชยา  สุวรรณชัยรบ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 30  35115  ม. 1/5  30  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลุนชัยภา   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 31  35116  ม. 1/5  31  เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 32  35117  ม. 1/5  32  เด็กหญิงเนตรนภา  หลับรัมย์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 33  35118  ม. 1/5  33  เด็กหญิงปฏิมาพร  จังอินทร์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 34  35119  ม. 1/5  34  เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สวัสดี   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 35  35120  ม. 1/5  35  เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขชัยศรี   กฎหมาย  อาคาร 3
 36  35121  ม. 1/5  36  เด็กหญิงเพชรชมพู  ชุ่มกล่ำ   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 37  35122  ม. 1/5  37  เด็กหญิงสิรินทรา  ผลาเลิศ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 38  35123  ม. 1/5  38  เด็กหญิงสิริวิมล  สุขฤดี   English with fun  อาคาร 6
 39  35124  ม. 1/5  39  เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ใต้   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 40  35125  ม. 1/5  40  เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน   English with fun  อาคาร 6