Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35126  ม. 1/6  1  เด็กชายก้องณรินทร์  ธุรินทร์ไธสง   ปริศนาคำทาย  125
 2  35127  ม. 1/6  2  เด็กชายจักรพรรณ์  เทียนวรรณ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 3  35128  ม. 1/6  3  เด็กชายเจอาร์  ทองจัตุไกรกูล   ปริศนาคำทาย  125
 4  35129  ม. 1/6  4  เด็กชายชยานันต์  โคตรประทุม   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 5  35130  ม. 1/6  5  เด็กชายธนโชติ  วรรณพงษ์   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 6  35131  ม. 1/6  6  เด็กชายธนเดช  ศรีชุมแสง   กฎหมาย  อาคาร 3
 7  35132  ม. 1/6  7  เด็กชายธรรมปภณ  ชิ้นทอง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 8  35133  ม. 1/6  8  เด็กชายธีรภัทร  ตั้งชาติ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 9  35134  ม. 1/6  9  เด็กชายธีรวีร์  บุญเหมาะ   เปตอง  สนามเปตอง
 10  35135  ม. 1/6  10  เด็กชายปรวิทย์  สุวรรณหงษ์   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 11  35136  ม. 1/6  11  เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 12  35137  ม. 1/6  12  เด็กชายปาณัท  ดีสุด   ศิลปะ  201
 13  35138  ม. 1/6  13  เด็กชายพลยศ  ไอยศูรย์   กฎหมาย  อาคาร 3
 14  35139  ม. 1/6  14  เด็กชายภานุวัฒน์  บุญส่ง   ปริศนาคำทาย  125
 15  35140  ม. 1/6  15  เด็กชายรัตชมาสต์  เทียนวรรณ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 16  35141  ม. 1/6  16  เด็กชายวรกิตติ์  จิตหาญ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 17  35142  ม. 1/6  17  เด็กชายศดานนท์  ติตะ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 18  35143  ม. 1/6  18  เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 19  35144  ม. 1/6  19  เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสมบุตร   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 20  35145  ม. 1/6  20  เด็กชายศุภกิจ  อุไรพันธ์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 21  35146  ม. 1/6  21  เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงกำเนิด   กฎหมาย  อาคาร 3
 22  35147  ม. 1/6  22  เด็กชายอมรพันธ์  หาญปัญญา   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 23  35148  ม. 1/6  23  เด็กหญิงกรชนก  คมปัก   ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  531
 24  35149  ม. 1/6  24  เด็กหญิงณิชาภัทร  หวีเกตุ   กฎหมาย  อาคาร 3
 25  35150  ม. 1/6  25  เด็กหญิงฆีฏาภัส  สูนประโคน   DIY  หน้าอาคาร 6
 26  35151  ม. 1/6  26  เด็กหญิงจริญทิพย์  รวงงามสิน   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 27  35152  ม. 1/6  27  เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ   DIY  หน้าอาคาร 6
 28  35153  ม. 1/6  28  เด็กหญิงจิรัชญา  ศุภกิจณฐภณ   กฎหมาย  อาคาร 3
 29  35154  ม. 1/6  29  เด็กหญิงฐิติพร  ดวงชาคำ   กรีฑา  สนามกรีฑา
 30  35155  ม. 1/6  30  เด็กหญิงณัฐริกา  ทิพย์ภูนอก   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 31  35156  ม. 1/6  31  เด็กหญิงปภัสสร  เศษวงศ์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 32  35157  ม. 1/6  32  เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองชุมแสง   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 33  35158  ม. 1/6  33  เด็กหญิงโยษิตา  ทองอาจ   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 34  35159  ม. 1/6  34  เด็กหญิงวรรณภา  ทองเทพ   ดนตรีไทย  228
 35  35160  ม. 1/6  35  เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดพรหม   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 36  35161  ม. 1/6  36  เด็กหญิงศิวพร  แจ่มจันทร์หาญ   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 37  35162  ม. 1/6  37  เด็กหญิงศุภสุตา  หรรษาวงค์   กฎหมาย  อาคาร 3
 38  35163  ม. 1/6  38  เด็กหญิงสุธาศิณี  ทองมะเริง   DIY  หน้าอาคาร 6
 39  35164  ม. 1/6  39  เด็กหญิงอริษฎา  เกษรนวล   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 40  35165  ม. 1/6  40  เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี   DIY  หน้าอาคาร 6