Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35166  ม. 1/7  1  เด็กชายกรวิชณ์  พุฒิษากุล   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 2  35167  ม. 1/7  2  เด็กชายกฤษณะ  ปาอินทร์   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 3  35168  ม. 1/7  3  เด็กชายกิตติพงศ์  บำเพ็ญพงษ์   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 4  35169  ม. 1/7  4  เด็กชายกุศลิน  ใจกล้า   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 5  35170  ม. 1/7  5  เด็กชายณภัทร  พระบุราณเมือง   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 6  35171  ม. 1/7  6  เด็กชายณัฐภัสสร  สุขเกษม   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 7  35172  ม. 1/7  7  เด็กชายธนากร  จำปา   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 8  35173  ม. 1/7  8  เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มโฆษิต   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 9  35174  ม. 1/7  9  เด็กชายนนทกร  นาวัลย์   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 10  35175  ม. 1/7  10  เด็กชายนัฐวุฒิ  วิเศษทรัพย์   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 11  35176  ม. 1/7  11  เด็กชายปภาวิน  อิ่มสุข   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 12  35177  ม. 1/7  12  เด็กชายปัญญาธร  บุญประสาท   กรีฑา  สนามกรีฑา
 13  35178  ม. 1/7  13  เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 14  35179  ม. 1/7  14  เด็กชายพลศรุต  ดวงนิล   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 15  35180  ม. 1/7  15  เด็กชายพีระพัฒน์  วิบูรณ์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 16  35181  ม. 1/7  16  เด็กชายภาณุภัทร  ทวีพูน   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 17  35182  ม. 1/7  17  เด็กชายภูมินทร์  จำปาหวาย   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 18  35183  ม. 1/7  18  เด็กชายวิทวัส  แสนยากุล   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 19  35184  ม. 1/7  19  เด็กชายอดิศักดิ์  โภคทรัพย์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 20  35185  ม. 1/7  20  เด็กชายอนุชิต  พิษพรม   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 21  35186  ม. 1/7  21  เด็กชายอภิรักษ์  ฉกรรจ์ศิลป์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 22  35187  ม. 1/7  22  เด็กชายอาคเนย์  กลิ่นบุหงา   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 23  35188  ม. 1/7  23  เด็กหญิงกรรณิกา  ประวัติพร   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 24  35189  ม. 1/7  24  เด็กหญิงกฤตพร  แสนเดช   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 25  35190  ม. 1/7  25  เด็กหญิงขวัญจิรา  ฉิมกูล   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 26  35191  ม. 1/7  26  เด็กหญิงจันทรปภา  ไพรพนม   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 27  35192  ม. 1/7  27  เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 28  35193  ม. 1/7  28  เด็กหญิงณัฐริกา  พาแก้ว   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 29  35194  ม. 1/7  29  เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮเม   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 30  35195  ม. 1/7  30  เด็กหญิงธิดาวัลย์  นามวิเศษ   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 31  35196  ม. 1/7  31  เด็กหญิงนพเก้า  หาญปัญญา   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 32  35197  ม. 1/7  32  เด็กหญิงนภัสกร  ขำวงค์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 33  35198  ม. 1/7  33  เด็กหญิงปฐมาพร  สำรวจวงค์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 34  35199  ม. 1/7  34  เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 35  35200  ม. 1/7  35  เด็กหญิงพรรณปพร  กองสำลี​   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 36  35201  ม. 1/7  36  เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิสาร   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 37  35202  ม. 1/7  37  เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อาจทวีกุล   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 38  35203  ม. 1/7  38  เด็กหญิงเยาวภา  สับปศรี   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 39  35204  ม. 1/7  39  เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีมะเรือง   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 40  35205  ม. 1/7  40  เด็กหญิงอัยนา  ชาญนุวงศ์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์