Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34318  ม. 2/1  1  เด็กชายคิดบรรจง  บุญเกิด   กฎหมาย  อาคาร 3
 2  34319  ม. 2/1  2  เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 3  34320  ม. 2/1  3  เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์   ปริศนาคำทาย  125
 4  34321  ม. 2/1  4  เด็กชายชยานุตาพงษ์  ขาวสระ   กฎหมาย  อาคาร 3
 5  34322  ม. 2/1  5  เด็กชายธันวา  สุขฤดี   ปริศนาคำทาย  125
 6  34323  ม. 2/1  6  เด็กชายบุญริศทร์  ดาทอง   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 7  34324  ม. 2/1  7  เด็กชายประภวิษณุ์  อยู่แท้กูล   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 8  34325  ม. 2/1  8  เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ   ปริศนาคำทาย  125
 9  34326  ม. 2/1  9  เด็กชายภาณุพงษ์  ปราบสกูล   ปริศนาคำทาย  125
 10  34327  ม. 2/1  10  เด็กชายวรินทร  พะธะนะ   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 11  34328  ม. 2/1  11  เด็กชายศุภกร  อินทร์ฉลาด   กฎหมาย  อาคาร 3
 12  34329  ม. 2/1  12  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันคำ   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 13  34330  ม. 2/1  13  เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 14  34331  ม. 2/1  14  เด็กหญิงแก้วกัลยา  สารโชติ   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 15  34332  ม. 2/1  15  เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 16  34333  ม. 2/1  16  เด็กหญิงชนิดาภา  นาคินชาติ   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 17  34334  ม. 2/1  17  เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงประโคน   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 18  34335  ม. 2/1  18  เด็กหญิงญาณกร  ศรียันต์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 19  34336  ม. 2/1  19  เด็กหญิงฐิตวันต์  ใจงูเหลือม   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 20  34337  ม. 2/1  20  เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 21  34338  ม. 2/1  21  เด็กหญิงนภัสสร  ลีลาน้อย   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 22  34339  ม. 2/1  22  เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยสาร   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 23  34340  ม. 2/1  23  เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 24  34341  ม. 2/1  24  เด็กหญิงปานระพี  พินเกาะคำ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 25  34342  ม. 2/1  25  เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นคูณ   ปริศนาคำทาย  125
 26  34343  ม. 2/1  26  เด็กหญิงปุญยวีร์  จงประโคน   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 27  34344  ม. 2/1  27  เด็กหญิงพรรัญชน์ภัทร  ศรีบริบูรณ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 28  34345  ม. 2/1  28  เด็กหญิงพิชญานี  คำกลาง   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 29  34346  ม. 2/1  29  เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 30  34347  ม. 2/1  30  เด็กหญิงพีรดา  มีแย้มภักดิ์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 31  34348  ม. 2/1  31  เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 32  34349  ม. 2/1  32  เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 33  34350  ม. 2/1  33  เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 34  34351  ม. 2/1  34  เด็กหญิงรินรดา  เหลวกููล   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 35  34352  ม. 2/1  35  เด็กหญิงศรัณย์พร  สิงห์ทอง   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 36  34353  ม. 2/1  36  เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 37  34354  ม. 2/1  37  เด็กหญิงอรณิชา  คบทองหลาง   ปริศนาคำทาย  125
 38  34355  ม. 2/1  38  เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 39  34356  ม. 2/1  39  เด็กหญิงอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์   ศิลปะ  201
 40  34357  ม. 2/1  40  เด็กหญิงไอยวรินทร์  อุทิศรัมย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา