Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34678  ม. 2/10  1  เด็กชายกฤษณชัย  ศิริวรรณ์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 2  34679  ม. 2/10  2  เด็กชายเกียรติชัย  ภักดี   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 3  34680  ม. 2/10  3  เด็กชายจิตพัฒน์  พรมจำปา   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 4  34681  ม. 2/10  4  เด็กชายนิธิศ  ดำเสนา   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 5  34682  ม. 2/10  5  เด็กชายพงศกร  ชาญป้อม   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 6  34683  ม. 2/10  6  เด็กชายพชรพล  ประชิดครบุรี   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 7  34684  ม. 2/10  7  เด็กชายภคพล  สุนทรวัตร์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 8  34685  ม. 2/10  8  เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 9  34686  ม. 2/10  9  เด็กชายภานุวัฒน์  สีขอน   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 10  34687  ม. 2/10  10  เด็กชายภูผา  ชัยเสนา   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 11  34688  ม. 2/10  11  เด็กชายวชิรวิทย์  ตันนา   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 12  34689  ม. 2/10  12  เด็กหญิงกรชนก  โสภา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 13  34690  ม. 2/10  13  เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์   English with fun  อาคาร 6
 14  34691  ม. 2/10  14  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ละอองเอก   English with fun  อาคาร 6
 15  34692  ม. 2/10  15  เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจน์ธนศิริ   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 16  34693  ม. 2/10  16  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญบำรุง   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 17  34694  ม. 2/10  17  เด็กหญิงชนัญชิตา  พูลวัน   Photo diary  122
 18  34695  ม. 2/10  18  เด็กหญิงฐานพัฒน์  นาคี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 19  34696  ม. 2/10  19  เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 20  34697  ม. 2/10  20  เด็กหญิงณัฐณิชารัตน์  ศรีผดุง   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 21  34698  ม. 2/10  21  เด็กหญิงณิชานนท์  คงษา   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 22  34699  ม. 2/10  22  เด็กหญิงณิชาภัทร  หมั่นคำ   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 23  34700  ม. 2/10  23  เด็กหญิงธนัญญา  ใจกล้า   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 24  34701  ม. 2/10  24  เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นทอง   English with fun  อาคาร 6
 25  34702  ม. 2/10  25  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดสวาท   English with fun  อาคาร 6
 26  34703  ม. 2/10  26  เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 27  34704  ม. 2/10  27  เด็กหญิงนลินญา  นิวาสรัมย์   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 28  34705  ม. 2/10  28  เด็กหญิงนัฐชานันท์  จันทร์ศรีละมัย   Dancing  หน้าอาคาร 6
 29  34706  ม. 2/10  29  เด็กหญิงน้ำฝน  อยู่แท้กูล   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 30  34707  ม. 2/10  30  เด็กหญิงประภัสสร  ป่าแฝก   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 31  34708  ม. 2/10  31  เด็กหญิงปรียาภา  วารินกุฎ   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 32  34709  ม. 2/10  32  เด็กหญิงพัฒน์นรี  ซื่อศุภเมธิน   Dancing  หน้าอาคาร 6
 33  34710  ม. 2/10  33  เด็กหญิงพีรดา  วิเศษฐา   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 34  34711  ม. 2/10  34  เด็กหญิงมนพร  เนาไธสง   English with fun  อาคาร 6
 35  34712  ม. 2/10  35  เด็กหญิงวริศรา  บัวเขียว   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 36  34713  ม. 2/10  36  เด็กหญิงศุภิสรา  ประเสริฐศรี   Photo diary  122
 37  34714  ม. 2/10  37  เด็กหญิงสรินทิพย์  ทิพย์อักษร   Photo diary  122
 38  34715  ม. 2/10  38  เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ศรี   Photo diary  122
 39  34716  ม. 2/10  39  เด็กหญิงหทัยทิพย์  ริ้งไธสง   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 40  34717  ม. 2/10  40  เด็กหญิงอาทิตยา  เสนาไทย   Photo diary  122