Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34718  ม. 2/11  1  เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 2  34719  ม. 2/11  2  เด็กชายจิรกร  แก้วปินตา   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 3  34720  ม. 2/11  3  เด็กชายชิษณุพงศ์  วิเศษกูล   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 4  34721  ม. 2/11  4  เด็กชายณัฐภาคย์  บุญรอดดวง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 5  34722  ม. 2/11  5  เด็กชายธณาทิพย์  เชิดรัมย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 6  34723  ม. 2/11  6  เด็กชายนภัทร  แถวโสภา   English with fun  อาคาร 6
 7  34724  ม. 2/11  7  เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 8  34725  ม. 2/11  8  เด็กชายปวิณ  รินทรุด   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 9  34726  ม. 2/11  9  เด็กชายพงศกร  ศรีสุวรรณ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 10  34727  ม. 2/11  10  เด็กชายพงษ์ภัทร  เภสัชชะ   Robot  428
 11  34728  ม. 2/11  11  เด็กชายเพชรกล้า  กระจาย   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 12  34729  ม. 2/11  12  เด็กชายภัทรจาริน  ขวัญเมือง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 13  34730  ม. 2/11  13  เด็กชายภัทร์ธีนันท์  กลมวงศ์ธนาเดช   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 14  34731  ม. 2/11  14  เด็กชายภาวิต  หมั่นตลุง   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 15  34732  ม. 2/11  15  เด็กชายไม้  รักขิตัง   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 16  34733  ม. 2/11  16  เด็กชายวริทธิ์  ปราบพยัคฆา   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 17  34734  ม. 2/11  17  เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขวงกฎ   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 18  34735  ม. 2/11  18  เด็กหญิงขวัญข้าว  จุตโต   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 19  34736  ม. 2/11  19  เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง   ศิลปะ  201
 20  34737  ม. 2/11  20  เด็กหญิงจารุมณช์  คีรีรมย์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 21  34738  ม. 2/11  21  เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 22  34739  ม. 2/11  22  เด็กหญิงชุณิชา  เขียวกลม   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 23  34740  ม. 2/11  23  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลทา   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 24  34741  ม. 2/11  24  เด็กหญิงณัฏฐกมล  เอี่ยมสะอาด   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 25  34742  ม. 2/11  25  เด็กหญิงธิปกาญ  แสงอ่อน   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 26  34743  ม. 2/11  26  เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 27  34744  ม. 2/11  27  เด็กหญิงนฐพร  ภาพยนต์   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 28  34745  ม. 2/11  28  เด็กหญิงปาริฉัตร  สวัสดิ์พูน   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 29  34746  ม. 2/11  29  เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 30  34747  ม. 2/11  30  เด็กหญิงพรรณษา  มงคลชาติ   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 31  34748  ม. 2/11  31  เด็กหญิงพิชญาภา  สิมมาลี   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 32  34749  ม. 2/11  32  เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กองศักดิ์   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 33  34750  ม. 2/11  33  เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บานฤทัย   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 34  34751  ม. 2/11  34  เด็กหญิงวิมลสิริ  เสาสุรินทร์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 35  34752  ม. 2/11  35  เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 36  34753  ม. 2/11  36  เด็กหญิงศิลาพร  กลมวงค์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 37  34754  ม. 2/11  37  เด็กหญิงสุนิตรา  แก้วนิสัย   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 38  34755  ม. 2/11  38  เด็กหญิงอภิชยา  อ่อนต่าย   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 39  34756  ม. 2/11  39  เด็กหญิงอรปรียา  สุคนธา   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 40  34757  ม. 2/11  40  เด็กหญิงอารียา  เล็กตระกูลชัย   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์