Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34222  ม. 2/12  1  เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 2  34223  ม. 2/12  2  เด็กชายชาลีวุฒิ  ชาลีวรรณ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 3  34224  ม. 2/12  3  เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 4  34225  ม. 2/12  4  เด็กชายธนากร  ศิลปสาย   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 5  34226  ม. 2/12  5  เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง   ศิลปะ  201
 6  34227  ม. 2/12  6  เด็กชายธีรธรรมณ์  นุชนารถ   ปริศนาคำทาย  125
 7  34228  ม. 2/12  7  เด็กชายปรัตถกร  วรครบุรี   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 8  34229  ม. 2/12  8  เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา   ปริศนาคำทาย  125
 9  34230  ม. 2/12  9  เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 10  34231  ม. 2/12  10  เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 11  34232  ม. 2/12  11  เด็กชายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 12  34233  ม. 2/12  12  เด็กชายวิธัชพล  โสภาค   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 13  34234  ม. 2/12  13  เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 14  34235  ม. 2/12  14  เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 15  34236  ม. 2/12  15  เด็กชายอภิวิชญ์  แผ้วพลสง   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 16  34237  ม. 2/12  16  เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 17  34238  ม. 2/12  17  เด็กหญิงกัญทิมา  สิงห์ทอง   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 18  34239  ม. 2/12  18  เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 19  34240  ม. 2/12  19  เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 20  34241  ม. 2/12  20  เด็กหญิงฐรินดา  อรุณเมือง   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 21  34242  ม. 2/12  21  เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 22  34243  ม. 2/12  22  เด็กหญิงณหทัย  วิเชียร   ศิลปะ  201
 23  34244  ม. 2/12  23  เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคะพงษ์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 24  34245  ม. 2/12  24  เด็กหญิงธมลวรรณ  กิจเจริญ   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 25  34246  ม. 2/12  25  เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 26  34247  ม. 2/12  26  เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 27  34248  ม. 2/12  27  เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงค์บาตร   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 28  34249  ม. 2/12  28  เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงจันทา   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 29  34250  ม. 2/12  29  เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 30  34251  ม. 2/12  30  เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 31  34252  ม. 2/12  31  เด็กหญิงพรรวินท์  สามพิมพ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 32  34253  ม. 2/12  32  เด็กหญิงพรรณประภา  ด้วงนางรอง   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 33  34254  ม. 2/12  33  เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 34  34255  ม. 2/12  34  เด็กหญิงวรินทร  ศิริเมฆา   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 35  34256  ม. 2/12  35  เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 36  34257  ม. 2/12  36  เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์