Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34288  ม. 2/14  1  เด็กชายกฤตกานต์  อาจฤทธิ์   IEP ม.2  624
 2  34289  ม. 2/14  2  เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้   IEP ม.2  624
 3  34290  ม. 2/14  3  เด็กชายเจมมี่  สตีเว่นส์   IEP ม.2  624
 4  34291  ม. 2/14  4  เด็กชายธนกร  ฉันทะกุล   IEP ม.2  624
 5  34292  ม. 2/14  5  เด็กชายธนะวัตร  นุชสาย   IEP ม.2  624
 6  34293  ม. 2/14  6  เด็กชายธราดล  มนูญธรรม   IEP ม.2  624
 7  34294  ม. 2/14  7  เด็กชายธัญเทพ  วัชระอริยะกุล   IEP ม.2  624
 8  34295  ม. 2/14  8  เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์   IEP ม.2  624
 9  34296  ม. 2/14  9  เด็กชายนภัสกร  ผ่องใส   IEP ม.2  624
 10  34297  ม. 2/14  10  เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์   IEP ม.2  624
 11  34298  ม. 2/14  11  เด็กชายปิยพัฒน์  คุณวงศ์   IEP ม.2  624
 12  34299  ม. 2/14  12  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์   IEP ม.2  624
 13  34300  ม. 2/14  13  เด็กชายภัทรพล  นานรัมย์   IEP ม.2  624
 14  34301  ม. 2/14  14  เด็กชายล้อมเดช  บุญทศ   IEP ม.2  624
 15  34302  ม. 2/14  15  เด็กชายศุกภสาน  กล้าพยัคฆ์   IEP ม.2  624
 16  34303  ม. 2/14  16  เด็กชายสุภาพชาย  จิตสุภาพ   IEP ม.2  624
 17  34304  ม. 2/14  17  เด็กหญิงจารุมณ  บริบูรณ์   IEP ม.2  624
 18  34305  ม. 2/14  18  เด็กหญิงญาณิศา  อยู่แท้กูล   IEP ม.2  624
 19  34306  ม. 2/14  19  เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพ็ชรนอก   IEP ม.2  624
 20  34307  ม. 2/14  20  เด็กหญิงนันทัชพร  ประสงค์สุข   IEP ม.2  624
 21  34308  ม. 2/14  21  เด็กหญิงบุณยานุช  น้อมกลาง   IEP ม.2  624
 22  34309  ม. 2/14  22  เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดวงคำ   IEP ม.2  624
 23  34310  ม. 2/14  23  เด็กหญิงพรนัชชา  ล้ำเลิศวิริยะกิจ   IEP ม.2  624
 24  34311  ม. 2/14  24  เด็กหญิงพรอารี  โพธิ์แสงดา   IEP ม.2  624
 25  34312  ม. 2/14  25  เด็กหญิงเพชรพลอย  ปรางค์จันทร์   IEP ม.2  624
 26  34313  ม. 2/14  26  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ   IEP ม.2  624
 27  34314  ม. 2/14  27  เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้   IEP ม.2  624
 28  34315  ม. 2/14  28  เด็กหญิงวราภรณ์  ภูกาบเพชร   IEP ม.2  624
 29  34316  ม. 2/14  29  เด็กหญิงอนิกา  โอแฮร์   IEP ม.2  624
 30  34317  ม. 2/14  30  เด็กหญิงอัญญาดา  ลีดี   IEP ม.2  624