Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34358  ม. 2/2  1  เด็กชายกันตินันท์  ยอดน้ำคำ   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 2  34359  ม. 2/2  2  เด็กชายชนะพล  ขานเพราะ   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 3  34360  ม. 2/2  3  เด็กชายณชนินทร์  ยินดีนุช   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 4  34361  ม. 2/2  4  เด็กชายธนกฤต  บรรพชา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 5  34362  ม. 2/2  5  เด็กชายธีรทร  พาพาน   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 6  34363  ม. 2/2  6  เด็กชายนพรุจ  จบสัญจร   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 7  34364  ม. 2/2  7  เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสังข์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 8  34365  ม. 2/2  8  เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 9  34366  ม. 2/2  9  เด็กชายปณิธาน  อุไรรัมย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 10  34367  ม. 2/2  10  เด็กชายพรหมพิริยะ  แข็งแรง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 11  34368  ม. 2/2  11  เด็กชายพัทธดนย์  ศรีสุวรรณ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 12  34369  ม. 2/2  12  เด็กชายภักพอเพียง  สำเร็จดี   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 13  34370  ม. 2/2  13  เด็กชายภัทรภณ  สมศรี   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 14  34371  ม. 2/2  14  เด็กชายรชต  สุภาภาพ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 15  34372  ม. 2/2  15  เด็กชายสัณหณัฐ  นักรบ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 16  34373  ม. 2/2  16  เด็กชายอนุชา  โอแฮร์   Com E-Sport  424
 17  34374  ม. 2/2  17  เด็กหญิงกนกพร  นาโควงค์   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 18  34375  ม. 2/2  18  เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 19  34376  ม. 2/2  19  เด็กหญิงขนิษฐา  สิทธิกาล   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 20  34377  ม. 2/2  20  เด็กหญิงจิรัชยา  อร่าม   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 21  34378  ม. 2/2  21  เด็กหญิงฉัตรกานต์  สนทนา   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 22  34379  ม. 2/2  22  เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 23  34380  ม. 2/2  23  เด็กหญิงณพชร  โสนาพูน   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 24  34381  ม. 2/2  24  เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 25  34382  ม. 2/2  25  เด็กหญิงณัฐกานต์  คลายโศก   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 26  34383  ม. 2/2  26  เด็กหญิงณัฐญาดา  หาญประเทศ   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 27  34384  ม. 2/2  27  เด็กหญิงทิตายา  หรบรรพ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 28  34385  ม. 2/2  28  เด็กหญิงธัญชนก  เมืองปรางค์   Dancing  หน้าอาคาร 6
 29  34386  ม. 2/2  29  เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดสันโดด   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 30  34387  ม. 2/2  30  เด็กหญิงธันยรัตน์  ทองน้อย   Dancing  หน้าอาคาร 6
 31  34388  ม. 2/2  31  เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 32  34389  ม. 2/2  32  เด็กหญิงปภาวรินท์  ดัดสำโรง   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 33  34390  ม. 2/2  33  เด็กหญิงปราณณิชา  กัญญาพงษ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 34  34391  ม. 2/2  34  เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญบรรดาล   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 35  34392  ม. 2/2  35  เด็กหญิงพิชญาภา  โล่ห์ทอง   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 36  34393  ม. 2/2  36  เด็กหญิงฟาริดา  แสนเดช   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 37  34394  ม. 2/2  37  เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก   Dancing  หน้าอาคาร 6
 38  34395  ม. 2/2  38  เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญรัตน์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 39  34396  ม. 2/2  39  เด็กหญิงอัญญารัตน์  เชี่ยวชาญ   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 40  34397  ม. 2/2  40  เด็กหญิงอินทรานี  พลล้ำ   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4