Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34438  ม. 2/4  1  เด็กชายกฤชนัท  สุวรรณธิการ   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 2  34439  ม. 2/4  2  เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 3  34440  ม. 2/4  3  เด็กชายณชพล  เพ็ชรมาก   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 4  34441  ม. 2/4  4  เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 5  34442  ม. 2/4  5  เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริภัทรฉัตร   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 6  34443  ม. 2/4  6  เด็กชายธนพนธ์  ดนปัดชา   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 7  34444  ม. 2/4  7  เด็กชายธนพล  ลาโภ   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 8  34445  ม. 2/4  8  เด็กชายธาวิน  วงษ์มนัส   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 9  34446  ม. 2/4  9  เด็กชายนพกร  สุขวิเศษ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 10  34447  ม. 2/4  10  เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 11  34449  ม. 2/4  11  เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 12  34450  ม. 2/4  12  เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุธชุมแสง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 13  35664  ม. 2/4  13  เด็กชายวีรภัทร   จันทมาศ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 14  35666  ม. 2/4  14  เด็กชายศิวดล  จูกูล   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 15  34452  ม. 2/4  15  เด็กหญิงจันทิมา  โรจนบัณฑิต   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 16  34453  ม. 2/4  16  เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นบุหงา   กรีฑา  สนามกรีฑา
 17  34455  ม. 2/4  17  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามพิบูลย์วณิชย์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 18  34456  ม. 2/4  18  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นศิริ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 19  34457  ม. 2/4  19  เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 20  34458  ม. 2/4  20  เด็กหญิงธนัฏชพร  ศรีทา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 21  34459  ม. 2/4  21  เด็กหญิงธวัลรัตน์  หิงสันเทียะ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 22  34460  ม. 2/4  22  เด็กหญิงนฎกร  ธีระกุล   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 23  34461  ม. 2/4  23  เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 24  34462  ม. 2/4  24  เด็กหญิงภวิตา  กลมเกลียว   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 25  34463  ม. 2/4  25  เด็กหญิงมนัสนันท์  กึม   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 26  34464  ม. 2/4  26  เด็กหญิงรินลดา  เทพเนาว์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 27  34465  ม. 2/4  27  เด็กหญิงวณิสา  เบ็ญจกัลยา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 28  34466  ม. 2/4  28  เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 29  34467  ม. 2/4  29  เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 30  34468  ม. 2/4  30  เด็กหญิงศุภรินทร์  อินทกูล   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 31  34469  ม. 2/4  31  เด็กหญิงสลินทิทย์  ปกิตกุลนรวัฒน์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 32  34470  ม. 2/4  32  เด็กหญิงสายทอง  กลิ่นสุคนธ์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 33  34471  ม. 2/4  33  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาทา   กรีฑา  สนามกรีฑา
 34  34472  ม. 2/4  34  เด็กหญิงอชิตา  แหวนหลวง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 35  34473  ม. 2/4  35  เด็กหญิงอภิชญา  วิมลพล   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 36  34474  ม. 2/4  36  เด็กหญิงอภิชานันท์  อนันต์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 37  34475  ม. 2/4  37  เด็กหญิงอริสา  มิ่งขวัญ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 38  34476  ม. 2/4  38  เด็กหญิงอุษณิษา  บำรุงไทยวรกุล   กรีฑา  สนามกรีฑา
 39  34477  ม. 2/4  39  เด็กหญิงเอริสา  อุดมสรณ์   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 40  35661  ม. 2/4  40  เด็กหญิงพลอยชนก  ชื่นฤทัย   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง