Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34478  ม. 2/5  1  เด็กชายกฤตเมธ  กลางราช   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 2  34479  ม. 2/5  2  เด็กชายชลสิทธิ์  เสนาราษฎร์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 3  34480  ม. 2/5  3  เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พชสิทธิ์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 4  34481  ม. 2/5  4  เด็กชายตะวันฉาย  อินทร์ทอง   เปตอง  สนามเปตอง
 5  34482  ม. 2/5  5  เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 6  34483  ม. 2/5  6  เด็กชายธนพนธ์  กรรโณ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 7  34484  ม. 2/5  7  เด็กชายธีรพงษ์  สิงห์​งอย   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 8  34485  ม. 2/5  8  เด็กชายพสุธา  บัวแก้ว   กรีฑา  สนามกรีฑา
 9  34486  ม. 2/5  9  เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 10  34487  ม. 2/5  10  เด็กชายพีรพล  รุ่งพิรุณ   เปตอง  สนามเปตอง
 11  34488  ม. 2/5  11  เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา   ศิลปะ  201
 12  34489  ม. 2/5  12  เด็กชายภัทรพล  พิมพล   เปตอง  สนามเปตอง
 13  34490  ม. 2/5  13  เด็กชายภูตะวัน  มูลศรี   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 14  34491  ม. 2/5  14  เด็กชายรัฐภูมิ  เฉื่อยฉ่ำ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 15  34492  ม. 2/5  15  เด็กชายฤทธิเกียรติ  คำงาม   เปตอง  สนามเปตอง
 16  34493  ม. 2/5  16  เด็กชายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง   กรีฑา  สนามกรีฑา
 17  34494  ม. 2/5  17  เด็กชายวิสุทธิกร  เอี่ยมสำอางค์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 18  34495  ม. 2/5  18  เด็กชายศรัณยพงศ์  ประสงค์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 19  34497  ม. 2/5  19  เด็กชายสรวงศ์  เดชพร   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 20  35660  ม. 2/5  20  เด็กชายณัชนันท์  วัชพืช   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 21  34498  ม. 2/5  21  เด็กหญิงกุสุมา  ชูชาติเชื้อ   ปริศนาคำทาย  125
 22  34499  ม. 2/5  22  เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 23  34500  ม. 2/5  23  เด็กหญิงณิชานันท์  แข่งขัน   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 24  34501  ม. 2/5  24  เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 25  34503  ม. 2/5  25  เด็กหญิงประกายมาศ  ทรงมณี   ปริศนาคำทาย  125
 26  34504  ม. 2/5  26  เด็กหญิงพลอยวิไลวรรณ์  บ่อไทย   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 27  34505  ม. 2/5  27  เด็กหญิงภัสรดา  จันทร์ทอง   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 28  34506  ม. 2/5  28  เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 29  34507  ม. 2/5  29  เด็กหญิงวนัชพร  เบ้าโนนทอง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 30  34508  ม. 2/5  30  เด็กหญิงวรกาญจน์  เรืองปะคำ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 31  34509  ม. 2/5  31  เด็กหญิงวรนุช  ภักดีนรินทร์   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 32  34510  ม. 2/5  32  เด็กหญิงวรัญญา  มาปัด   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 33  34511  ม. 2/5  33  เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุข   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 34  34512  ม. 2/5  34  เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 35  34513  ม. 2/5  35  เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ลาภเจริญ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 36  34514  ม. 2/5  36  เด็กหญิงสุพรรษา  หาญสุวรรณ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 37  34515  ม. 2/5  37  เด็กหญิงสุภาวดี  สงค์นางรอง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 38  34516  ม. 2/5  38  เด็กหญิงอชิรญา  มีกระใจ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 39  34517  ม. 2/5  39  เด็กหญิงอณัชชา  เมืองสันเทียะ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 40  35667  ม. 2/5  40  เด็กหญิงวรวรรณ  แพ่งสุวรรณ์   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)