Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34518  ม. 2/6  1  เด็กชายกิตตินันท์  แจ้งกลาง   รูบิค  หน้าอาคาร4
 2  34519  ม. 2/6  2  เด็กชายกิตติพัฒน์  นวลสุธา   ดนตรีไทย  228
 3  34520  ม. 2/6  3  เด็กชายชลลกรณ์  นุชสาย   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 4  34521  ม. 2/6  4  เด็กชายชิญพัฒน์  ภูมิไพร   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 5  34522  ม. 2/6  5  เด็กชายณัฐชานนท์  ใคร่กระโทก   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 6  34523  ม. 2/6  6  เด็กชายณัฐณกร  มาพร   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 7  34524  ม. 2/6  7  เด็กชายณัฐวัฒน์  แพ่งนคร   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 8  34525  ม. 2/6  8  เด็กชายเตชินท์  ศิริสวัสดิ์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 9  34526  ม. 2/6  9  เด็กชายธนกฤต  ฮาเล่ย์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 10  34527  ม. 2/6  10  เด็กชายธนพัฒน์  เฉื่อยฉ่ำ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 11  34528  ม. 2/6  11  เด็กชายเนติพงษ์  เสาวกูล   รูบิค  หน้าอาคาร4
 12  34529  ม. 2/6  12  เด็กชายปัญญา  ศรีลากูล   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 13  34530  ม. 2/6  13  เด็กชายภัทรบดี  คงสกุล   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 14  34531  ม. 2/6  14  เด็กชายภูมิรพี  ศิริเมฆา   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 15  34532  ม. 2/6  15  เด็กชายภูริวัฒน์  จันทรคาต   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 16  34533  ม. 2/6  16  เด็กชายภูวษิณ  ครรไลรักษ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 17  34534  ม. 2/6  17  เด็กชายรัชชานนท์  ส่งศรี   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 18  34535  ม. 2/6  18  เด็กชายวงศพัทธ์  พ้องงูเหลือม   รูบิค  หน้าอาคาร4
 19  34536  ม. 2/6  19  เด็กชายวรการ  โสประโคน   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 20  34537  ม. 2/6  20  เด็กชายศิริศักดิ์  เยียวรัมย์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 21  34538  ม. 2/6  21  เด็กชายสถาพร  จันทร์ราตรี   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 22  34539  ม. 2/6  22  เด็กชายสุปานชัย  จงกล   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 23  34540  ม. 2/6  23  เด็กชายอนพัช  บุตรเรือง   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 24  34541  ม. 2/6  24  เด็กชายอนุชา  รักษา   รูบิค  หน้าอาคาร4
 25  34542  ม. 2/6  25  เด็กชายอลงกรณ์  โสชาติ   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 26  34543  ม. 2/6  26  เด็กหญิงกนกกร  คร่ำทอง   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 27  34544  ม. 2/6  27  เด็กหญิงกิติยาพร  สมประสงค์   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 28  34545  ม. 2/6  28  เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 29  34546  ม. 2/6  29  เด็กหญิงณัฎฐริกา  พรมศิริ   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 30  34547  ม. 2/6  30  เด็กหญิงธนัญญา  อุไรรัมย์   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 31  34548  ม. 2/6  31  เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 32  34549  ม. 2/6  32  เด็กหญิงเพชรลดา  ฉิมจารย์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 33  34550  ม. 2/6  33  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โล่ห์นารายณ์   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 34  34551  ม. 2/6  34  เด็กหญิงภราวดี  เพียวพงศ์   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 35  34552  ม. 2/6  35  เด็กหญิงภาวินี  จัตุกูล   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 36  34553  ม. 2/6  36  เด็กหญิงรัศมีกาน์  คงสถาน   ดนตรีไทย  228
 37  34554  ม. 2/6  37  เด็กหญิงลลินดา  ผลเจริญ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 38  34555  ม. 2/6  38  เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระกำโพธิ์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 39  34556  ม. 2/6  39  เด็กหญิงอภิญญารัตน์  โคตุทา   Dancing  หน้าอาคาร 6
 40  34557  ม. 2/6  40  เด็กหญิงอาทิตยา  แพ่งนคร   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ