Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34558  ม. 2/7  1  เด็กชายกรวีร์  ชูหมื่นไวย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 2  34559  ม. 2/7  2  เด็กชายกันทรากร  ศิลา   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 3  34560  ม. 2/7  3  เด็กชายกันยา  ยินดีรส   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 4  34561  ม. 2/7  4  เด็กชายกิตติพงศ์  นาคนาคี   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 5  34562  ม. 2/7  5  เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม   กรีฑา  สนามกรีฑา
 6  34563  ม. 2/7  6  เด็กชายจักรกฤษณ์  การถาง   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 7  34564  ม. 2/7  7  เด็กชายณัฐพัฒน์  สังข์สนิท   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 8  34565  ม. 2/7  8  เด็กชายธนกรณ์  ทองสุข   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 9  34566  ม. 2/7  9  เด็กชายธนธัท  หาญสุวรรณ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 10  34567  ม. 2/7  10  เด็กชายธนวัต  มาตา   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 11  34568  ม. 2/7  11  เด็กชายบดินทร์  ถาวรนิติภาพ   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 12  34569  ม. 2/7  12  เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว   กรีฑา  สนามกรีฑา
 13  34570  ม. 2/7  13  เด็กชายพงศธร  วงศ์เพ็ญ   กรีฑา  สนามกรีฑา
 14  34571  ม. 2/7  14  เด็กชายพิษณุพงษ์  กาลศรี   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 15  34572  ม. 2/7  15  เด็กชายพุทธินันท์  ฉกรรจ์ศิลป์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 16  34573  ม. 2/7  16  เด็กชายภาณุ  วิเศษพันธ์   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 17  34574  ม. 2/7  17  เด็กชายภาณุวัฒน์  ฉ่ำสระน้อย   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 18  34575  ม. 2/7  18  เด็กชายภูมิสิริพัฒน์  จันทร์พวง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 19  34576  ม. 2/7  19  เด็กชายภูเมศ  ดีสวัสดิ์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 20  34577  ม. 2/7  20  เด็กชายรพีภัทร์  แก้วบัณฑิตย์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 21  34578  ม. 2/7  21  เด็กชายวรากร  เหมวัฒน์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 22  34579  ม. 2/7  22  เด็กชายวุฒิกานต์  ชอบรัมย์   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 23  34580  ม. 2/7  23  เด็กชายศุภกิจ  ปั้นมี   กรีฑา  สนามกรีฑา
 24  34581  ม. 2/7  24  เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 25  34582  ม. 2/7  25  เด็กหญิงกมลชนก  โกฐเนตร   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 26  34583  ม. 2/7  26  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพรักษา   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 27  34584  ม. 2/7  27  เด็กหญิงชนาภรณ์  ภู่ห้อย   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 28  34585  ม. 2/7  28  เด็กหญิงฐิติรัตย์  นรัฐกิจ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 29  34586  ม. 2/7  29  เด็กหญิงณัชริญา  เทียนวรรณ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 30  34587  ม. 2/7  30  เด็กหญิงณิชา  โคลนกระโทก   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 31  34588  ม. 2/7  31  เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งประสพ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 32  34589  ม. 2/7  32  เด็กหญิงปลายฟ้า  สังข์สนิท   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 33  34590  ม. 2/7  33  เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ปาโมกข์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 34  34591  ม. 2/7  34  เด็กหญิงปิยะฉัตร  เขียวบุญแย้ม   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 35  34592  ม. 2/7  35  เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์พันธ์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 36  34593  ม. 2/7  36  เด็กหญิงวิรุฬห์​กานต์​  ผลเจริญ   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 37  34594  ม. 2/7  37  เด็กหญิงหฤทัย  อินทรีย์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 38  34595  ม. 2/7  38  เด็กหญิงอธิกา  ปัญญา   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 39  34596  ม. 2/7  39  เด็กหญิงฉันทพันธุ์  ณ รังศรี   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 40  34597  ม. 2/7  40  เด็กหญิงอีวิทต้า  อิงอริส จาคอบส์สัน   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5