Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34598  ม. 2/8  1  เด็กชายจันทกานต์  คนชุม   ปริศนาคำทาย  125
 2  34599  ม. 2/8  2  เด็กชายณัฐภัทร  เริ่มปลูก   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 3  34600  ม. 2/8  3  เด็กชายธนกฤต  หาญสุวรรณ   ปริศนาคำทาย  125
 4  34601  ม. 2/8  4  เด็กชายธนวิชญ์  ทับประโคน   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 5  34602  ม. 2/8  5  เด็กชายธนากร  ปานเล้ก   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 6  34603  ม. 2/8  6  เด็กชายเนติภูมิ  ประดับพันธ์   ปริศนาคำทาย  125
 7  34604  ม. 2/8  7  เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 8  34605  ม. 2/8  8  เด็กชายปฏิพล  จันทวีป   ปริศนาคำทาย  125
 9  34606  ม. 2/8  9  เด็กชายประกาศิต  เทพสถิตย์   ปริศนาคำทาย  125
 10  34607  ม. 2/8  10  เด็กชายปรีรติ  จวงจันทร์   ปริศนาคำทาย  125
 11  34608  ม. 2/8  11  เด็กชายปฤณ  เอกทรงตระกูล   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 12  34609  ม. 2/8  12  เด็กชายปัณณวัฒน์  ลีขุนทด   ปริศนาคำทาย  125
 13  34610  ม. 2/8  13  เด็กชายปิยพัทธิ์  วิเชียร   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 14  34611  ม. 2/8  14  เด็กชายพีรภัทร  ศรีชุมแสง   ปริศนาคำทาย  125
 15  34612  ม. 2/8  15  เด็กชายภาคิน  กมลชัย   ปริศนาคำทาย  125
 16  34613  ม. 2/8  16  เด็กชายภีมวัศ  ภักดีพินิจ   ปริศนาคำทาย  125
 17  34614  ม. 2/8  17  เด็กชายภูตะวัน  มณฑล   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 18  34615  ม. 2/8  18  เด็กชายภูริพน  กายตะขบ   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 19  34616  ม. 2/8  19  เด็กชายวรวัฒน์  สุริยาเย็น   รูบิค  หน้าอาคาร4
 20  34617  ม. 2/8  20  เด็กชายวัชรพงษ์  พึ่งประสพ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 21  34618  ม. 2/8  21  เด็กชายวีรพล  บุญประดับ   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 22  34619  ม. 2/8  22  เด็กชายวีรวัฒน์​  คะเชนรัมย์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 23  34620  ม. 2/8  23  เด็กชายศรัญยู  บุญเทพ   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 24  34621  ม. 2/8  24  เด็กชายสหโชค  ชาญณรงค์   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 25  34622  ม. 2/8  25  เด็กหญิงกนกนิภา  แต้มจันทร์   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 26  34623  ม. 2/8  26  เด็กหญิงกรภัทร์  ภูบาล   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 27  34624  ม. 2/8  27  เด็กหญิงจรวยพร  ชำนาญทาง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 28  34625  ม. 2/8  28  เด็กหญิงญารินดา  กลมกลาง   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 29  34626  ม. 2/8  29  เด็กหญิงดาวจรัส  คำหินกอง   ปริศนาคำทาย  125
 30  34627  ม. 2/8  30  เด็กหญิงธัญกร  เกษทองหลาง   Dancing  หน้าอาคาร 6
 31  34628  ม. 2/8  31  เด็กหญิงบุญญาพร  สนสี   รูบิค  หน้าอาคาร4
 32  34629  ม. 2/8  32  เด็กหญิงปาลิตา  สิงห์วงค์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 33  34630  ม. 2/8  33  เด็กหญิงปุณณดา  ปรีชามานะเอก   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 34  34631  ม. 2/8  34  เด็กหญิงภาวิกา  มาตา   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 35  34632  ม. 2/8  35  เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงค์   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 36  34633  ม. 2/8  36  เด็กหญิงวราภรณ์  เกษมศรีวิทยา   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 37  34634  ม. 2/8  37  เด็กหญิงศรัญรัตน์  ชำนาญกลาง   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 38  34635  ม. 2/8  38  เด็กหญิงสุกฤตา  ภควรัตนโชต   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 39  34636  ม. 2/8  39  เด็กหญิงอธิชา  มั่นพรม   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 40  34637  ม. 2/8  40  เด็กหญิงอลังตา  แกมขุนทด   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2