Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34638  ม. 2/9  1  เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสน   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 2  34639  ม. 2/9  2  เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ   ดนตรีไทย  228
 3  34640  ม. 2/9  3  เด็กชายธนทัต  เกรียมไธสง   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 4  34641  ม. 2/9  4  เด็กชายธนบูรณ์  ปะขิโต   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 5  34642  ม. 2/9  5  เด็กชายนิพพิชฌน์  ชึดนอก   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 6  34643  ม. 2/9  6  เด็กชายบัญญพนต์  บำเพ็ญกุล   Dancing  หน้าอาคาร 6
 7  34644  ม. 2/9  7  เด็กชายประภากร  หอมโลก   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 8  34645  ม. 2/9  8  เด็กชายพงศธร  งามสม   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 9  34646  ม. 2/9  9  เด็กชายพสธร  มณีบู่   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 10  34647  ม. 2/9  10  เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 11  34648  ม. 2/9  11  เด็กชายพีรณัฐ  พลประสิทธิ์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 12  34649  ม. 2/9  12  เด็กชายศิรศักดิ์  ยินดีรส   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 13  34650  ม. 2/9  13  เด็กชายศุภกฤต  สิงห์คำ   ศิลปะ  201
 14  34651  ม. 2/9  14  เด็กชายศุภกฤษ  ศิริพงศธร   Photo diary  122
 15  34652  ม. 2/9  15  เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 16  34653  ม. 2/9  16  เด็กหญิงกมลกานต์  เงางาม   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 17  34654  ม. 2/9  17  เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 18  34655  ม. 2/9  18  เด็กหญิงขจีวัลย์  มาประจวบ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 19  34656  ม. 2/9  19  เด็กหญิงขวัญธนา  วัชพืช   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 20  34657  ม. 2/9  20  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชำนาญทาง   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 21  34658  ม. 2/9  21  เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเชื้อ   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 22  34659  ม. 2/9  22  เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 23  34660  ม. 2/9  23  เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 24  34661  ม. 2/9  24  เด็กหญิงธนวรรณ  ทวีพูน   Dancing  หน้าอาคาร 6
 25  34662  ม. 2/9  25  เด็กหญิงนภสร  มัจฉาชาญ   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 26  34663  ม. 2/9  26  เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 27  34664  ม. 2/9  27  เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 28  34665  ม. 2/9  28  เด็กหญิงปุญญิศา  ทามาตย์   Dancing  หน้าอาคาร 6
 29  34666  ม. 2/9  29  เด็กหญิงพัทธวรรณ  แสงตารัตน์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 30  34667  ม. 2/9  30  เด็กหญิงพิชญาภา  มาประจวบ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 31  34668  ม. 2/9  31  เด็กหญิงพิมพ์ภารดา  รัชอินทร์   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 32  34669  ม. 2/9  32  เด็กหญิงพุ่มข้าว  หมั่นกิจ   Dancing  หน้าอาคาร 6
 33  34670  ม. 2/9  33  เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 34  34671  ม. 2/9  34  เด็กหญิงฟ้าใส  บุตรเต   Dancing  หน้าอาคาร 6
 35  34672  ม. 2/9  35  เด็กหญิงภัทรวรรณ  แกว่นกสิกรรม   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 36  34673  ม. 2/9  36  เด็กหญิงภูริชญา  ขาวสกุล   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 37  34674  ม. 2/9  37  เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 38  34675  ม. 2/9  38  เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 39  34676  ม. 2/9  39  เด็กหญิงสุปภา  สุภินันท์   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 40  34677  ม. 2/9  40  เด็กหญิงอาทิตยา  สำรวมรัมย์   ดนตรีไทย  228