Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33932  ม. 3/10  1  เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 2  33933  ม. 3/10  2  เด็กชายณัฐชนน  ขาวสกุล   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 3  33934  ม. 3/10  3  เด็กชายธนวัฒน์  อุทธิรัมย์   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 4  33935  ม. 3/10  4  เด็กชายธีรนันท์  พินิจ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 5  33936  ม. 3/10  5  เด็กชายนราวิชญ์  ทวีพันธ์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 6  33937  ม. 3/10  6  เด็กชายบวรภัค  ท่อนผักแว่น   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 7  33938  ม. 3/10  7  เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทุ   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 8  33939  ม. 3/10  8  เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สนิทศรี   รูบิค  หน้าอาคาร4
 9  33940  ม. 3/10  9  เด็กชายภูมิศิริ  เพชรสุก   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 10  33941  ม. 3/10  10  เด็กชายไมค์  เพ็ชรศรี   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 11  33942  ม. 3/10  11  เด็กชายวิชญะ  กัญญาพันธ์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 12  33943  ม. 3/10  12  เด็กชายศุภากร  โรจนวรางกูร   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 13  33944  ม. 3/10  13  เด็กชายอติกานต์  อดีตรัมย์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 14  33945  ม. 3/10  14  เด็กชายอนุสรณ์  รักสัตย์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 15  33946  ม. 3/10  15  เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 16  33594  ม. 3/10  16  เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 17  33947  ม. 3/10  17  เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ธรรมรัตนารมย์   รูบิค  หน้าอาคาร4
 18  33948  ม. 3/10  18  เด็กหญิงจรินญา  ศรีทน   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 19  33949  ม. 3/10  19  เด็กหญิงจิรวดี  เจริญดี   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 20  33950  ม. 3/10  20  เด็กหญิงชรัญพร  วิภาดา   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 21  33951  ม. 3/10  21  เด็กหญิงชลิดา  ปักเคทัง   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 22  33952  ม. 3/10  22  เด็กหญิงชาลิสา  รันดอน   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 23  33953  ม. 3/10  23  เด็กหญิงฐิติชญา  สายทอง   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 24  33954  ม. 3/10  24  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 25  33955  ม. 3/10  25  เด็กหญิงธนภัทร  แก้วฝ่ายนอก   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 26  33956  ม. 3/10  26  เด็กหญิงธวัลรัตน์  เสาทอง   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 27  33957  ม. 3/10  27  เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 28  33958  ม. 3/10  28  เด็กหญิงปาณอุษา  จักรโคกกรวด   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 29  33959  ม. 3/10  29  เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 30  33960  ม. 3/10  30  เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 31  33962  ม. 3/10  31  เด็กหญิงรัศมีกานต์  อิงแอบ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 32  33963  ม. 3/10  32  เด็กหญิงวรรณษา  พูนสวัสดิ์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 33  33964  ม. 3/10  33  เด็กหญิงเวอร์เนียร์  ทบแก้ว   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 34  33965  ม. 3/10  34  เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 35  33966  ม. 3/10  35  เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 36  33967  ม. 3/10  36  เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 37  33968  ม. 3/10  37  เด็กหญิงสุพพัตรา  ละเอียด   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 38  33969  ม. 3/10  38  เด็กหญิงหทัยรัตน์  อภัยจิตต์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 39  33970  ม. 3/10  39  เด็กหญิงอลิชา  คงสุข   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 40  33971  ม. 3/10  40  เด็กหญิงไอศิกา  ปิลวาสน์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4