Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33972  ม. 3/11  1  เด็กชายกฤษณะ  ขุนศรี   กรีฑา  สนามกรีฑา
 2  33973  ม. 3/11  2  เด็กชายชนกชนม์  สนรัมย์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 3  33975  ม. 3/11  3  เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนฉลวย   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 4  33976  ม. 3/11  4  เด็กชายปฏิพัทธ์  ยิ้นรัมย์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 5  33977  ม. 3/11  5  เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 6  33978  ม. 3/11  6  เด็กชายพชรดนย์  ดวงรัศมี   กรีฑา  สนามกรีฑา
 7  33980  ม. 3/11  7  เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 8  33981  ม. 3/11  8  เด็กชายวิทธวัฒน์  สวัสดี   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 9  33982  ม. 3/11  9  เด็กชายสรวิชญ์  พูดเพราะ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 10  33983  ม. 3/11  10  เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 11  33984  ม. 3/11  11  เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ทอง   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 12  33985  ม. 3/11  12  เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 13  33986  ม. 3/11  13  เด็กหญิงจารุวรรณ  มีแย้มภักดิ์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 14  33987  ม. 3/11  14  เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 15  33988  ม. 3/11  15  เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 16  33989  ม. 3/11  16  เด็กหญิงชลธิชา  หรรษา   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 17  33990  ม. 3/11  17  เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 18  33991  ม. 3/11  18  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไทยภูมิ   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 19  33992  ม. 3/11  19  เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี   กฎหมาย  อาคาร 3
 20  33993  ม. 3/11  20  เด็กหญิงณัฐฐาวีรกุล  ศรีฉ่ำ   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 21  33994  ม. 3/11  21  เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 22  33995  ม. 3/11  22  เด็กหญิงธนิดา  ลิ้มโฆษิต   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 23  33996  ม. 3/11  23  เด็กหญิงธมน  สิทธิศาสตร์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 24  33997  ม. 3/11  24  เด็กหญิงนภัสภรณ์  เสตพันธ์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 25  33998  ม. 3/11  25  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 26  33999  ม. 3/11  26  เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 27  34000  ม. 3/11  27  เด็กหญิงพิชญท์วดี  สุนทรกูล   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 28  34001  ม. 3/11  28  เด็กหญิงรัตนภัทร  บุญรอด   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 29  34002  ม. 3/11  29  เด็กหญิงลภัสรดา  ดีสวัสดิ์   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 30  34003  ม. 3/11  30  เด็กหญิงวัลนิสา  คงหา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 31  34004  ม. 3/11  31  เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 32  34005  ม. 3/11  32  เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงจันทร์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 33  34006  ม. 3/11  33  เด็กหญิงสุตาภัทร  เครือคำ   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 34  34007  ม. 3/11  34  เด็กหญิงสุธีรา  หอยสังข์   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 35  34008  ม. 3/11  35  เด็กหญิงสุนิสา  ทบประดิษฐ์   ปริศนาคำทาย  125
 36  34009  ม. 3/11  36  เด็กหญิงสุภัสสร  จีนชาติ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 37  34010  ม. 3/11  37  เด็กหญิงอินทุภา  บุญถึง   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 38  34011  ม. 3/11  38  เด็กหญิงไอริสา  บุญเกิด   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 39  35662  ม. 3/11  39  เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 40  35668  ม. 3/11  40  เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะพันธ์   กฎหมาย  อาคาร 3