Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34012  ม. 3/12  1  เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 2  34013  ม. 3/12  2  เด็กชายกำพล  เเกกูล   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 3  34014  ม. 3/12  3  เด็กชายฆนฤต  จันทร์ศิริ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 4  34015  ม. 3/12  4  เด็กชายชัชพิภูมิ์  ชัยเศรษฐศิริ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 5  34016  ม. 3/12  5  เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 6  34017  ม. 3/12  6  เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 7  34018  ม. 3/12  7  เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 8  34019  ม. 3/12  8  เด็กชายปณวรรธน์  บุญมาพบ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 9  34020  ม. 3/12  9  เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 10  34021  ม. 3/12  10  เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 11  34022  ม. 3/12  11  เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 12  34023  ม. 3/12  12  เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นอาทิตย์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 13  34024  ม. 3/12  13  เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 14  34025  ม. 3/12  14  เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 15  34026  ม. 3/12  15  เด็กชายวรเมธ  วิเศษวงษา   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 16  34028  ม. 3/12  16  เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงค์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 17  34029  ม. 3/12  17  เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่ห์นารายณ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 18  34030  ม. 3/12  18  เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 19  34031  ม. 3/12  19  เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 20  34032  ม. 3/12  20  เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ส่งศรี   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 21  34033  ม. 3/12  21  เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 22  34034  ม. 3/12  22  เด็กหญิงณิชมน  ดีเกษม   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 23  34035  ม. 3/12  23  เด็กหญิงธัญยชนก  อุดมบุญ   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 24  34036  ม. 3/12  24  เด็กหญิงธัญรดา  ตึดสันโดษ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 25  34037  ม. 3/12  25  เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 26  34038  ม. 3/12  26  เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 27  34039  ม. 3/12  27  เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 28  34040  ม. 3/12  28  เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 29  34041  ม. 3/12  29  เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 30  34042  ม. 3/12  30  เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 31  34043  ม. 3/12  31  เด็กหญิงอภิญญา  ชินเพ็ชร   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 32  34044  ม. 3/12  32  เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 33  34045  ม. 3/12  33  เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์
 34  34046  ม. 3/12  34  เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 35  34047  ม. 3/12  35  เด็กหญิงอารยา  เพียพยัคฆ์   แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  โดมเอนกประสงค์