Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34048  ม. 3/13  1  เด็กชายจิราโชต  สุวรรณลาส   IEP ม.3  622
 2  34049  ม. 3/13  2  เด็กชายชยพัทธ์  แถวกระโทก   IEP ม.3  622
 3  34050  ม. 3/13  3  เด็กชายชินวัตร  อุ่นอิน   IEP ม.3  622
 4  34051  ม. 3/13  4  เด็กชายติณณภพ  ญาณธร   IEP ม.3  622
 5  34052  ม. 3/13  5  เด็กชายธนดล  แก้วรักษา   IEP ม.3  622
 6  34053  ม. 3/13  6  เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน   IEP ม.3  622
 7  34054  ม. 3/13  7  เด็กชายภฤศภพ  สะเดา   IEP ม.3  622
 8  34055  ม. 3/13  8  เด็กชายภูพิสิษฐ์  สุชาครีย์กุล   IEP ม.3  622
 9  34056  ม. 3/13  9  เด็กชายวรพล  ทัศนศาสตร์   IEP ม.3  622
 10  34057  ม. 3/13  10  เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง   IEP ม.3  622
 11  34058  ม. 3/13  11  เด็กชายวุฒิภัทร  ลิส จงกระโจม   IEP ม.3  622
 12  34059  ม. 3/13  12  เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์   IEP ม.3  622
 13  34918  ม. 3/13  13  เด็กชายพุทธปกรณ์  สรงสระ   IEP ม.3  622
 14  34060  ม. 3/13  14  เด็กหญิงกมลชนก  จิรจันทรากูล   IEP ม.3  622
 15  34061  ม. 3/13  15  เด็กหญิงกานต์ณิชา  แปลงดี   IEP ม.3  622
 16  34062  ม. 3/13  16  เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฤทธิ์   IEP ม.3  622
 17  34064  ม. 3/13  17  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษชาติ   IEP ม.3  622
 18  34065  ม. 3/13  18  เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์   IEP ม.3  622
 19  34066  ม. 3/13  19  เด็กหญิงณภัทร  พัฒนสาร   IEP ม.3  622
 20  34067  ม. 3/13  20  เด็กหญิงนนทิยา  ฉันทะกุล   IEP ม.3  622
 21  34068  ม. 3/13  21  เด็กหญิงปาริชาติ  วงสาสนธิ์   IEP ม.3  622
 22  34069  ม. 3/13  22  เด็กหญิงพนิตาพร  นุกูลดิษฐ   IEP ม.3  622
 23  34070  ม. 3/13  23  เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน   IEP ม.3  622
 24  34071  ม. 3/13  24  เด็กหญิงพิชญดา  หลอดทอง   IEP ม.3  622
 25  34072  ม. 3/13  25  เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง   IEP ม.3  622
 26  34073  ม. 3/13  26  เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี   IEP ม.3  622
 27  34074  ม. 3/13  27  เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต   IEP ม.3  622
 28  34075  ม. 3/13  28  เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม   IEP ม.3  622
 29  34076  ม. 3/13  29  เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย   IEP ม.3  622
 30  34077  ม. 3/13  30  เด็กหญิงลลิภัทราลดา  พุทไธสง   IEP ม.3  622
 31  34078  ม. 3/13  31  เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงนา   IEP ม.3  622
 32  34079  ม. 3/13  32  เด็กหญิงวราศิณี  สองคร   IEP ม.3  622
 33  34080  ม. 3/13  33  เด็กหญิงสุภัสสรา  พนมใส   IEP ม.3  622
 34  34082  ม. 3/13  34  เด็กหญิงอรปรียา  สืบวงษ์รุ่ง   IEP ม.3  622