Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33652  ม. 3/3  1  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์กระโทก   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 2  33653  ม. 3/3  2  เด็กชายฐนกฤษฎ์  ซ้ายโพธฺ์กลาง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 3  33654  ม. 3/3  3  เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 4  33656  ม. 3/3  4  เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า   อัปสราพาเพลิน  631
 5  33657  ม. 3/3  5  เด็กชายพรรษา  คงประโคน   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 6  33658  ม. 3/3  6  เด็กชายพีระวัตร  เทียะกระโทก   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 7  33659  ม. 3/3  7  เด็กชายภานุพงศ์  เทียนวรรณ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 8  33660  ม. 3/3  8  เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิ้ม   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 9  33661  ม. 3/3  9  เด็กชายมัชฌิมา  บุตรวิชา   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 10  33662  ม. 3/3  10  เด็กชายรักษิต  มากแสน   IEP ม.3  622
 11  33663  ม. 3/3  11  เด็กชายวรภัทร  ประทุมสันต์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 12  33664  ม. 3/3  12  เด็กชายวิลเลียม  เอเก จาคอบส์สัน   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 13  33665  ม. 3/3  13  เด็กชายศิริกานต์  ชาติประโคน   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 14  33666  ม. 3/3  14  เด็กชายศุภากร  วิเศษนคร   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 15  33667  ม. 3/3  15  เด็กชายสุรศิษฐ์  สายแก้ว   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 16  33668  ม. 3/3  16  เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 17  33669  ม. 3/3  17  เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร   ปริศนาคำทาย  125
 18  33670  ม. 3/3  18  เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 19  33671  ม. 3/3  19  เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 20  33672  ม. 3/3  20  เด็กหญิงกุลนัดดา  พงษ์ศิลา   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 21  33673  ม. 3/3  21  เด็กหญิงณัฎฐา  สุขเพิ่ม   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 22  33674  ม. 3/3  22  เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน   ปริศนาคำทาย  125
 23  33675  ม. 3/3  23  เด็กหญิงนนธิชา  มาระทัด   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 24  33676  ม. 3/3  24  เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  จันทิมา   ปริศนาคำทาย  125
 25  33678  ม. 3/3  25  เด็กหญิงปัณณพร  วรรณุปถัมภ์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 26  33679  ม. 3/3  26  เด็กหญิงปาณิศา  นัยพรม   ปริศนาคำทาย  125
 27  33680  ม. 3/3  27  เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 28  33681  ม. 3/3  28  เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 29  33682  ม. 3/3  29  เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 30  33683  ม. 3/3  30  เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 31  33684  ม. 3/3  31  เด็กหญิงรุ่งฤดี  มงคลชาติ   ปริศนาคำทาย  125
 32  33685  ม. 3/3  32  เด็กหญิงลภัสรดา  ชาติประสพ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 33  33686  ม. 3/3  33  เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 34  33687  ม. 3/3  34  เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์สนิท   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 35  33688  ม. 3/3  35  เด็กหญิงษุภากร  อัมพวันน์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 36  33689  ม. 3/3  36  เด็กหญิงสุกัญญา  นันทพันธ์   ปริศนาคำทาย  125
 37  33690  ม. 3/3  37  เด็กหญิงสุนัญญา  ภูชุ่ม   ศิลปะ  201
 38  33691  ม. 3/3  38  เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์สิงห์   A-MATH ม.ต้น  อาคาร 4
 39  35663  ม. 3/3  39  เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทรมาศ   ปริศนาคำทาย  125