Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33732  ม. 3/5  1  เด็กชายกัปตัน  คงพลปาน   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 2  33733  ม. 3/5  2  เด็กชายกิตติธัช  อุปภักดี   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 3  33734  ม. 3/5  3  เด็กชายชยางกูร  รองสี   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 4  33735  ม. 3/5  4  เด็กชายชินกฤต  นุชสาย   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 5  33736  ม. 3/5  5  เด็กชายฐิติกร  แก้วใหญ่   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 6  33737  ม. 3/5  6  เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 7  33738  ม. 3/5  7  เด็กชายดรณ์  ศรีผดุง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 8  33739  ม. 3/5  8  เด็กชายธนเดช  หมั่นกิจ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 9  33741  ม. 3/5  9  เด็กชายนเรศ  สิทธิพล   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 10  33742  ม. 3/5  10  เด็กชายพงศ์อมร  ภูพรหมพัฒน   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 11  33743  ม. 3/5  11  เด็กชายพชร  ลอแท   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 12  33744  ม. 3/5  12  เด็กชายพรศิวเทพ  สุวรรณ์คัมภีระ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 13  33745  ม. 3/5  13  เด็กชายภัทรดนัย  ทวีพูน   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 14  33746  ม. 3/5  14  เด็กชายภัทรพงษ์  แสนคนึง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 15  33747  ม. 3/5  15  เด็กชายวรกาญณ์  เสือโคร่ง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 16  33748  ม. 3/5  16  เด็กชายวรโชติ  สุบินนาม   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 17  33749  ม. 3/5  17  เด็กชายวศิน  กลมกูล   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 18  33750  ม. 3/5  18  เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 19  33751  ม. 3/5  19  เด็กชายอัษฎายุทธ  ณะรังศรี   อัปสราพาเพลิน  631
 20  33752  ม. 3/5  20  เด็กหญิงกรวรรณ  นาชิน   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 21  33754  ม. 3/5  21  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 22  33755  ม. 3/5  22  เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐจีน   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 23  33756  ม. 3/5  23  เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์   ศิลปะ  201
 24  33757  ม. 3/5  24  เด็กหญิงบุญญิสา  สินธับสาร   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 25  33758  ม. 3/5  25  เด็กหญิงบุศรากร  แสงขาว   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 26  33759  ม. 3/5  26  เด็กหญิงพชรวรรณ  ชาลีวรรณ์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 27  33760  ม. 3/5  27  เด็กหญิงพรวีนัส  สามนคร   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 28  33761  ม. 3/5  28  เด็กหญิงพิชญา  ชุ่มชิด   ศิลปะ  201
 29  33762  ม. 3/5  29  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชูอาวุธ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 30  33763  ม. 3/5  30  เด็กหญิงภัทชนิดา  ศรีชุม   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 31  33764  ม. 3/5  31  เด็กหญิงวรนุช  กุลพินิจ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 32  33765  ม. 3/5  32  เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 33  33766  ม. 3/5  33  เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 34  33767  ม. 3/5  34  เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ   เปตอง  สนามเปตอง
 35  33768  ม. 3/5  35  เด็กหญิงเสาวลักษ์  ศรีณรงค์   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 36  33769  ม. 3/5  36  เด็กหญิงอภิญญา  พรมรุกชาติ   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 37  33770  ม. 3/5  37  เด็กหญิงอริสรา  ดาลาด   คำคม  ห้องภาษาไทย (อาคาร1)
 38  33771  ม. 3/5  38  เด็กหญิงอารียา  เตจ๊ะ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 39  34219  ม. 3/5  39  เด็กหญิงวนิดา  จีนพันธ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 40  34912  ม. 3/5  40  เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ประถมบุตร   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)