Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33772  ม. 3/6  1  เด็กชายกรวิชญ์  ทรงกลิ่น   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 2  33773  ม. 3/6  2  เด็กชายกวี  โตภาณุรักษ์กุล   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 3  33774  ม. 3/6  3  เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง   DIY  หน้าอาคาร 6
 4  33775  ม. 3/6  4  เด็กชายชีวานันท์  สอนตะวงค์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 5  33776  ม. 3/6  5  เด็กชายติณณภพ  บุญตา   เปตอง  สนามเปตอง
 6  33777  ม. 3/6  6  เด็กชายทีปกร  พูนวิเชียร   ปริศนาคำทาย  125
 7  33778  ม. 3/6  7  เด็กชายแทนไท  ธัญญา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 8  33779  ม. 3/6  8  เด็กชายนรวิชญ์  ทวีชาติ   DIY  หน้าอาคาร 6
 9  33780  ม. 3/6  9  เด็กชายปรวิทย์  เรืองมณี   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 10  33781  ม. 3/6  10  เด็กชายปัญจพล  หรรษาวงค์   DIY  หน้าอาคาร 6
 11  33782  ม. 3/6  11  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สวายพล   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 12  33783  ม. 3/6  12  เด็กชายภัสกร  เสาวกูล   DIY  หน้าอาคาร 6
 13  33784  ม. 3/6  13  เด็กชายภาคิน  ฉลาดดี   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 14  33785  ม. 3/6  14  เด็กชายภูตะวัน  ไชยเสนา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 15  33786  ม. 3/6  15  เด็กชายมาร์คอรัญ  อาแวร์ซา   เปตอง  สนามเปตอง
 16  33787  ม. 3/6  16  เด็กชายปริทรรศน์  สิงห์ทอง   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 17  33788  ม. 3/6  17  เด็กชายศรานนท์  วรรณศรี   DIY  หน้าอาคาร 6
 18  33789  ม. 3/6  18  เด็กชายสุรสิทธิ์  กันญาพันธ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 19  33790  ม. 3/6  19  เด็กชายอรรถพร  ฉิมกูล   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 20  33791  ม. 3/6  20  เด็กชายอาณัตพล  ทรายสุวรรณ   DIY  หน้าอาคาร 6
 21  33792  ม. 3/6  21  เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม   ปริศนาคำทาย  125
 22  33794  ม. 3/6  22  เด็กหญิงชัญญานุช  นารี   รักความสะอาด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 23  33795  ม. 3/6  23  เด็กหญิงณัฐฌา  ปานชิวหา   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 24  33796  ม. 3/6  24  เด็กหญิงธัญชนก  พยัคฆ์กูล   DIY  หน้าอาคาร 6
 25  33797  ม. 3/6  25  เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 26  33798  ม. 3/6  26  เด็กหญิงนิรัชพร  สุขลาภ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 27  33799  ม. 3/6  27  เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 28  33800  ม. 3/6  28  เด็กหญิงปนัดดา  เหลวกูล   DIY  หน้าอาคาร 6
 29  33801  ม. 3/6  29  เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์   DIY  หน้าอาคาร 6
 30  33802  ม. 3/6  30  เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วคำ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 31  33803  ม. 3/6  31  เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ   DIY  หน้าอาคาร 6
 32  33804  ม. 3/6  32  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิเชียร   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 33  33805  ม. 3/6  33  เด็กหญิงรัชฎ์ชลัย  พลแสน   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 34  33806  ม. 3/6  34  เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ   DIY  หน้าอาคาร 6
 35  33807  ม. 3/6  35  เด็กหญิงศุภัชญา  เเก้วอำไพ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 36  33808  ม. 3/6  36  เด็กหญิงสาริกา  กลิ่นสุคนธ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 37  33809  ม. 3/6  37  เด็กหญิงสาวินี  วีจันทร์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 38  33810  ม. 3/6  38  เด็กหญิงสิริกานต์  ชํานาญเชื้อ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3