Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33812  ม. 3/7  1  เด็กชายกันตพงษ์  คลี่ภูษา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 2  33813  ม. 3/7  2  เด็กชายกิตติพงษ์  แพ่งนคร   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 3  33814  ม. 3/7  3  เด็กชายเจตนิพัทธ์  พยัคฆ์กูล   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 4  33815  ม. 3/7  4  เด็กชายธนชัย  บุญพิรุณ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 5  33816  ม. 3/7  5  เด็กชายธนวัฒน์  พิรักษา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 6  33817  ม. 3/7  6  เด็กชายธนายุต  นุชสาย   เปตอง  สนามเปตอง
 7  33818  ม. 3/7  7  เด็กชายนราวิชญ์  การะเกต   เปตอง  สนามเปตอง
 8  33819  ม. 3/7  8  เด็กชายบูรพัฒน์  อยู่แท้กูล   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 9  33820  ม. 3/7  9  เด็กชายพัทธดนย์  ขวัญนาค   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 10  33821  ม. 3/7  10  เด็กชายภัทรภูมิ  ภูไพสิทธิ์   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 11  33822  ม. 3/7  11  เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา   กฎหมาย  อาคาร 3
 12  33823  ม. 3/7  12  เด็กชายภูวิศ  เชื้อสีดา   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 13  33824  ม. 3/7  13  เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยกูล   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 14  33825  ม. 3/7  14  เด็กชายวชิรากรณ์  กองศรี   กฎหมาย  อาคาร 3
 15  33826  ม. 3/7  15  เด็กชายวรวัตร  นาคินทร์ชาติ   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 16  33827  ม. 3/7  16  เด็กชายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 17  33828  ม. 3/7  17  เด็กชายศุภวิชญ์  จัตุกูล   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 18  33829  ม. 3/7  18  เด็กชายศุภวิญช์  ฤทธิ์พันธุ์ม่วง   ซูโดกุ  ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 19  33830  ม. 3/7  19  เด็กชายสัณหณัฐ  กรินรักษ์   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 20  33831  ม. 3/7  20  เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร   เปตอง  สนามเปตอง
 21  34919  ม. 3/7  21  เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 22  33832  ม. 3/7  22  เด็กหญิงกนกวรรณ  พยัคฆ์จันทร์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 23  33833  ม. 3/7  23  เด็กหญิงจุฑารัตน์  อภิวัฒนโชติ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 24  33834  ม. 3/7  24  เด็กหญิงฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 25  33835  ม. 3/7  25  เด็กหญิงฐิตินันท์  ภิรมย์ชาติ   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 26  33836  ม. 3/7  26  เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 27  33837  ม. 3/7  27  เด็กหญิงณัฐณิชา  จึงมีชัย   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 28  33839  ม. 3/7  28  เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีสม   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 29  33840  ม. 3/7  29  เด็กหญิงณันฑญา  ภู่ห้อย   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 30  33841  ม. 3/7  30  เด็กหญิงณิชาภัทร  สงวนธรรม   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 31  33842  ม. 3/7  31  เด็กหญิงธัสสพร  แซ่ลิ้ม   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 32  33843  ม. 3/7  32  เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เกาะสูงเนิน   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 33  33844  ม. 3/7  33  เด็กหญิงปานวาด  วาสไธสง   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 34  33845  ม. 3/7  34  เด็กหญิงพิชาภา  ภูมิรา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 35  33846  ม. 3/7  35  เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ชองรัมย์   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 36  33847  ม. 3/7  36  เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 37  33848  ม. 3/7  37  เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริวรรณ์   การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  ลานกิจกรรม อาคาร 3
 38  33849  ม. 3/7  38  เด็กหญิงลลิตา  มุ่งดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง