Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33892  ม. 3/9  1  เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์   กฎหมาย  อาคาร 3
 2  33893  ม. 3/9  2  เด็กชายกิตติภณ  เงางาม   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 3  33894  ม. 3/9  3  เด็กชายโชติวัฒน์  จำปาโพธิ์   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 4  33895  ม. 3/9  4  เด็กชายณัฏฐชัย  โพธิ์ทับไทย   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 5  33896  ม. 3/9  5  เด็กชายดรัณภพ  ใสสว่าง   กฎหมาย  อาคาร 3
 6  33897  ม. 3/9  6  เด็กชายธรรณกร  คงกำเนิด   กรีฑา  สนามกรีฑา
 7  33898  ม. 3/9  7  เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 8  33899  ม. 3/9  8  เด็กชายนัชวินท์  ตระกูลไตรพฤกษ์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 9  33900  ม. 3/9  9  เด็กชายปรัตถกร  ใจแสน   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 10  33901  ม. 3/9  10  เด็กชายปริญญา  อาจเอื้อม   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 11  33902  ม. 3/9  11  เด็กชายมโนปกรณ์  นับถือสุข   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 12  33903  ม. 3/9  12  เด็กชายรพีพงศ์  อภัยจิตต์   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 13  33904  ม. 3/9  13  เด็กชายวัชราภิเษก  ถนิมกาญจน์   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 14  33905  ม. 3/9  14  เด็กชายวุฒิชัย  วิเสโส   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 15  33906  ม. 3/9  15  เด็กชายศุภเศรษฐ์  พยุงเจริญ   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 16  33907  ม. 3/9  16  เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล   English with fun  อาคาร 6
 17  33908  ม. 3/9  17  เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน   ปริศนาคำทาย  125
 18  33909  ม. 3/9  18  เด็กหญิงกรกช  คำปลิว   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 19  33910  ม. 3/9  19  เด็กหญิงกานต์ชนิต  รักกิจ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 20  33911  ม. 3/9  20  เด็กหญิงจิดาภา  คงทวี   อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  อาคาร 5
 21  33912  ม. 3/9  21  เด็กหญิงชญาดา  เทียนวรรณ   ร้องเพลงประสานเสียง  อาคาร 6
 22  33913  ม. 3/9  22  เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 23  33914  ม. 3/9  23  เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ   ศิลปะ  201
 24  33915  ม. 3/9  24  เด็กหญิงธัญชนก  พรมภมร   อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  อาคาร 5
 25  33916  ม. 3/9  25  เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์   ศิลปะ  201
 26  33917  ม. 3/9  26  เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ   ศิลปะ  201
 27  33918  ม. 3/9  27  เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์   ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  ซุ้มการเวกหน้าห้องประชาสัมพันธ์
 28  33919  ม. 3/9  28  เด็กหญิงปรียาภัทร  พินิจนาม   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 29  33920  ม. 3/9  29  เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหรียญประยูร   Dancing  หน้าอาคาร 6
 30  33921  ม. 3/9  30  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุตตะมี   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 31  33922  ม. 3/9  31  เด็กหญิงฟ้าใส  ด่วนรับรัมย์   ดนตรีไทย  228
 32  33924  ม. 3/9  32  เด็กหญิงวรรณพร  สมพงษ์   กฎหมาย  อาคาร 3
 33  33925  ม. 3/9  33  เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 34  33926  ม. 3/9  34  เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยชาติ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 35  33927  ม. 3/9  35  เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 36  33928  ม. 3/9  36  เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง   Dancing  หน้าอาคาร 6
 37  33929  ม. 3/9  37  เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน   ศิลปะ  201
 38  33930  ม. 3/9  38  เด็กหญิงอริสรา  บุญลา   ปริศนาคำทาย  125
 39  33931  ม. 3/9  39  เด็กหญิงอัยยา  จงกะชาติ   ร้องเพลงประสานเสียง  อาคาร 6
 40  33961  ม. 3/9  40  เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน   ดนตรีไทย  228