Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32965  ม. 4/10  1  นายศุภโชค  ประทุมเขต   รูบิค  หน้าอาคาร4
 2  33005  ม. 4/10  2  นายศุภกร  สอนศิษย์   Com E-Sport  424
 3  33007  ม. 4/10  3  นายอครวินท์  เข็มทอง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  33008  ม. 4/10  4  นายอนพัทย์  จำปาแดง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 5  33037  ม. 4/10  5  นายฉัตรฐิชัย  นาคีสังข์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 6  33040  ม. 4/10  6  นายณัฐวัสส์  จันทรคาต   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 7  33044  ม. 4/10  7  นายภัคฆินัย  ศิริพันธุ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 8  33046  ม. 4/10  8  นายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 9  33077  ม. 4/10  9  นายชัยวัฒน์  อุ้มรัมย์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 10  33123  ม. 4/10  10  นายภูมิภัทร  แสนทวีสุข   ศิลปะ  201
 11  33155  ม. 4/10  11  นายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 12  33172  ม. 4/10  12  นายศุภกฤต  ลีระวีเกียรติ   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 13  33199  ม. 4/10  13  นายชัยพันธ์  มีพวงผล   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 14  35598  ม. 4/10  14  นายสืบสกุล  แสนโพธิ์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 15  35610  ม. 4/10  15  นายพายุ  ฉิมพาลี   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 16  35611  ม. 4/10  16  นายเอกราช  บุญเนือง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 17  32942  ม. 4/10  17  นางสาวปรีชญาพร  แผ้วพลสง   เปตอง  สนามเปตอง
 18  32952  ม. 4/10  18  นางสาวลติชล  ชาลีวรรณ   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 19  32969  ม. 4/10  19  นางสาวจรินยา  โสภาฉัตร   Dancing  หน้าอาคาร 6
 20  32986  ม. 4/10  20  นางสาวพิชญาพร  ชุกชุม   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 21  33013  ม. 4/10  21  นางสาวนฤทัย  คงพลปาน   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 22  33014  ม. 4/10  22  นางสาวนัยนา  มุขประดับ   Dancing  หน้าอาคาร 6
 23  33027  ม. 4/10  23  นางสาวสุนิษา  พิรมนาจ   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 24  33029  ม. 4/10  24  นางสาวอรฤดี  เรียบเรียง   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 25  33052  ม. 4/10  25  นางสาวชนัญญา  จันทร์ละมุนมา   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 26  33054  ม. 4/10  26  นางสาวณภัทร  พันธ์โบ   Com E-Sport  424
 27  33057  ม. 4/10  27  นางสาวณิชาภัทร  อุสันสา   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 28  33058  ม. 4/10  28  นางสาวดวงกมล  ดีลุน   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 29  33090  ม. 4/10  29  นางสาวกฤษติกา  วันยุมา   Robot  428
 30  33100  ม. 4/10  30  นางสาวดวงสุดา  กองศรี   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 31  33102  ม. 4/10  31  นางสาวธมนวรรณ  ที่รัก   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 32  33103  ม. 4/10  32  นางสาวนิชานันท์  แหวนวงษ์   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 33  33108  ม. 4/10  33  นางสาวศรีรัตน์  นาราช   Robot  428
 34  33111  ม. 4/10  34  นางสาวอภิสรา  สมสวย   Dancing  หน้าอาคาร 6
 35  33147  ม. 4/10  35  นางสาวมินรญา  โตสกุล   Robot  428
 36  33180  ม. 4/10  36  นางสาวทรัพย์สิดี  เชียงรัมย์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 37  33302  ม. 4/10  37  นางสาวปริยากร  สันติทอง   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 38  35612  ม. 4/10  38  นางสาวเกษราภรณ์  จาระณะ   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 39  35613  ม. 4/10  39  นางสาวปนัดดา  สมนึก   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 40  35614  ม. 4/10  40  นางสาวภัทรธิดา  ดวงดารา   Robot  428