Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32931  ม. 4/11  1  นายวิชยาวุธ  สอนกระโทก   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 2  32959  ม. 4/11  2  นายณัฐพงษ์  ภาเมือง   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 3  32961  ม. 4/11  3  นายนิพพานชัย  คร่ำทอง   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 4  33004  ม. 4/11  4  นายวันปิติ  คงสืบชาติ   Robot  428
 5  33035  ม. 4/11  5  นายเจษฎา  ดีสวัสดิ์   Robot  428
 6  33042  ม. 4/11  6  นายธนาธิป  อวยชัย   ภาษาอังกฤษสุขใจ 2  อาคาร 6
 7  33045  ม. 4/11  7  นายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 8  33075  ม. 4/11  8  นายจักรพงษ์  ณรังศรี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 9  33081  ม. 4/11  9  นายปลื้มปรีดี  เทพนรินทร์   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 10  33085  ม. 4/11  10  นายภูมิ  รัตนถา   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 11  33160  ม. 4/11  11  นายปกรณ์  วิวัฒน์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 12  33161  ม. 4/11  12  นายปภังกร  วิสุทธิรัตนกุล   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 13  33164  ม. 4/11  13  นายเปรมมนัส  จิตรักษ์   ศิลปะ  201
 14  33194  ม. 4/11  14  นายกลยุทธ  อรัญศักดิ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 15  33233  ม. 4/11  15  นายกันตพงศ์  ละมัยกุล   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 16  33234  ม. 4/11  16  นายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 17  33282  ม. 4/11  17  นายธนาธิป  จำเนียรกูล   ประพันธ์เพลง  126
 18  33289  ม. 4/11  18  นายวชิราวุฒิ  แป้นนรินทร์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 19  35615  ม. 4/11  19  นายอนุพงศ์  อินทรพรม   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 20  35616  ม. 4/11  20  นายอิศเรศรังสรรค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 21  32956  ม. 4/11  21  นางสาวอรปรียา  นามวิชา   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 22  32982  ม. 4/11  22  นางสาวปาณิศา  กระจ่าง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 23  32985  ม. 4/11  23  นางสาวพราวขวัญ  ชื่นพิมาย   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 24  33063  ม. 4/11  24  นางสาวปริยากร  สิงห์เงา   Robot  428
 25  33097  ม. 4/11  25  นางสาวณัฏฐนันท์  พรมศิริ   Com E-Sport  424
 26  33109  ม. 4/11  26  นางสาวศิริรัตน์  ดำพรมพะเนาว์   Com E-Sport  424
 27  33136  ม. 4/11  27  นางสาวเจนจิรา  เลือดกุมภา   Robot  428
 28  33141  ม. 4/11  28  นางสาวธิดารัตน์  ล่ำสัน   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 29  33179  ม. 4/11  29  นางสาวณัชชา  สงสาร   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 30  33226  ม. 4/11  30  นางสาวปราณปริยา  บานฤทัย   Robot  428
 31  33263  ม. 4/11  31  นางสาวนุจติยา  กมลจิตร   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 32  33264  ม. 4/11  32  นางสาวพรรณพิมพา  คงเป็นนิจ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 33  33297  ม. 4/11  33  นางสาวธวัลรัตน์  สายชุมดี   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 34  34212  ม. 4/11  34  นางสาวสุทธิดา  ยิ้มเยื้อน   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 35  34217  ม. 4/11  35  นางสาวสุธาสินี  หญิงสำโรง   ปริศนาคำทาย  125
 36  35617  ม. 4/11  36  นางสาวจุฑาทิพย์  กระชอนสุข   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 37  35618  ม. 4/11  37  นางสาวชาลิสา  ทองภู   Robot  428
 38  35619  ม. 4/11  38  นางสาวภรณ์นภัส  สิงห์วงค์   Robot  428
 39  35620  ม. 4/11  39  นางสาวอรทัย  สุขจันทร์   Robot  428