Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33316  ม. 4/14  1  นายชัยอนันต์  ทองดา   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 2  33120  ม. 4/14  2  นายปิติพัฒน์  ณรงค์ศักดิ์   Dancing  หน้าอาคาร 6
 3  33195  ม. 4/14  3  นายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  33200  ม. 4/14  4  นายชินดนัย  เทพเทียม   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5  33208  ม. 4/14  5  นายวีรวัฒน์  ทศหล้า   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 6  33358  ม. 4/14  6  นายเทิดไท  มัชมณฑล   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 7  33368  ม. 4/14  7  นายสหัสสะเดชะ  เอี่ยมสำอางค์   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 8  33254  ม. 4/14  8  นางสาวเขมิกา  พิทักษ์สงคราม   คำคม  122
 9  33304  ม. 4/14  9  นางสาวฟ้าใส  สุขเจริญ   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 10  33309  ม. 4/14  10  นางสาวสุธาสินี  จิตราช   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 11  33336  ม. 4/14  11  นางสาวกาญจนาพร  กันรัมย์   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 12  33373  ม. 4/14  12  นางสาวกฤติกา  ดุริยะวิจิตร   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 13  33376  ม. 4/14  13  นางสาวชนกนันท์  ไกรกูล   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 14  33379  ม. 4/14  14  นางสาวชาลิสา  เมี้ยนมิตร   ดนตรีไทย  228
 15  33415  ม. 4/14  15  นางสาวชนิตสิรี  ขำเอนก   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 16  33417  ม. 4/14  16  นางสาวณัชชา  สังข์สนิท   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 17  33421  ม. 4/14  17  นางสาวปณิตา  บัวเงิน   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 18  33425  ม. 4/14  18  นางสาววชิราภรณ์  กองศรี   Dancing  หน้าอาคาร 6
 19  33426  ม. 4/14  19  นางสาววรรณิภา  คลังกูล   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 20  33428  ม. 4/14  20  นางสาวสาลิดา  ไชยณรงค์   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 21  33430  ม. 4/14  21  นางสาวสุวรรณษา  งามเลิศ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 22  33431  ม. 4/14  22  นางสาวอรวรรณ  ทองดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 23  35644  ม. 4/14  23  นางสาวจอมขวัญ  ดำเสนา   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 24  35645  ม. 4/14  24  นางสาวจิรนันท์  อินทร์โสม   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 25  35646  ม. 4/14  25  นางสาวชบาเเก้ว  ซุนเฮงกุล   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 26  35647  ม. 4/14  26  นางสาวดวงเเก้ว  จามชาติ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 27  35648  ม. 4/14  27  นางสาวธนัชพร  วงษ์สองชั้น   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 28  35649  ม. 4/14  28  นางสาวประภัสสร  กำพุดเชื้อ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 29  35650  ม. 4/14  29  นางสาวปัณพร  จงดา   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 30  35651  ม. 4/14  30  นางสาวพิมพ์ลดา  หนุนครบุรี   คำคม  122
 31  35652  ม. 4/14  31  นางสาวมนัสนันท์  ทองประภา   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 32  35653  ม. 4/14  32  นางสาววนัดดา  เลื่อมใส   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 33  35654  ม. 4/14  33  นางสาววันวิสา  สอวิหค   ดนตรีไทย  228
 34  35655  ม. 4/14  34  นางสาวสงกรานต์  ฉุนจังหรีด   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 35  35656  ม. 4/14  35  นางสาวสุดารัตน์  ราชประโคน   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 36  35658  ม. 4/14  36  นางสาวอริสา  อุสาดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 37  35659  ม. 4/14  37  นางสาวอารีรัตน์  แผ่นแก้ว   คำคม  122
 38  33300  ม. 4/14  38  นางสาวนภัทร  สงวนธรรม   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 39  35657  ม. 4/14  39  นางสาวแองเจลิน่า  กตัญญุตา วอลเตอร์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 40  35670  ม. 4/14  40  นางสาวนริสรา  เติมงาม   สนุกกับเคมี  532