Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33073  ม. 4/4  1  นายก้องภพ  เอี้ยงกูล   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 2  33084  ม. 4/4  2  นายพัทธดนธ์  พาชื่นใจ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 3  33116  ม. 4/4  3  นายต้นไผ่  ชูชัย   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  33125  ม. 4/4  4  นายรชต  สลับศรี   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 5  33127  ม. 4/4  5  นายวรากร  ทักขิโน   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 6  33128  ม. 4/4  6  นายวีรภัทร  ขำวงค์   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 7  33131  ม. 4/4  7  นายอิศรานุวัฒน์  จูกูล   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 8  33243  ม. 4/4  8  นายธีรพัฒน์  เสนาสนะ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 9  33247  ม. 4/4  9  นายฝนแรก  สายชุมดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 10  33273  ม. 4/4  10  นายกฤษณะ  พวงพุ่ม   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 11  33276  ม. 4/4  11  นายชัยนนท์  จำเนียรกูล   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 12  33284  ม. 4/4  12  นายบวรรัตน์  ชัยพัฒน์ปรีชา   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 13  33322  ม. 4/4  13  นายธนภัทร  เทียนวรรณ   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 14  35537  ม. 4/4  14  นายธนโชติ  กรุมรัมย์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 15  35538  ม. 4/4  15  นายพัชรพล  ปลงรัมย์   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 16  35539  ม. 4/4  16  นายวชิรวิทย์  ทองเนื้อทิพย์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 17  35540  ม. 4/4  17  นายสรานนท์  พ่วงทอง   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 18  33051  ม. 4/4  18  นางสาวกัญญานัฐ  พะจุไทย   เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  อาคาร 5
 19  33055  ม. 4/4  19  นางสาวณวรา  ธรรมดา   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 20  33095  ม. 4/4  20  นางสาวฐิรญา  คชมิตร   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 21  33137  ม. 4/4  21  นางสาวชนัญธิดา  สิงหานุวัฒน์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 22  33146  ม. 4/4  22  นางสาวมณัสวี  สิงห์วงศ์   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 23  33150  ม. 4/4  23  นางสาวสุภาวรรณ  สิงห์ทอง   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 24  33183  ม. 4/4  24  นางสาวปนัดดา  อ่วมกระโทก   ศิลปะ  201
 25  33185  ม. 4/4  25  นางสาวพิทรานัฏ  ชันทอง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 26  33301  ม. 4/4  26  นางสาวปรัชญากรณ์  สุวรรณ์   Robot  428
 27  33308  ม. 4/4  27  นางสาวสุชานุช  บุญรอด   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 28  33337  ม. 4/4  28  นางสาวขวัญนภัส  ขุนกระโทก   Robot  428
 29  33338  ม. 4/4  29  นางสาวญาณัจฉรา  ลาวกลาง   ร้องเพลงประสานเสียง  อาคาร 6
 30  33344  ม. 4/4  30  นางสาวนันท์นภัส  คำพิมูล   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 31  33347  ม. 4/4  31  นางสาวปภาพินท์  ทองประภา   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 32  33378  ม. 4/4  32  นางสาวชนันธร  บวรชาติ   กฎหมาย  อาคาร 3
 33  35541  ม. 4/4  33  นางสาวรัตนาวดี  สุขพันธ์   ศิลปะ  201
 34  35542  ม. 4/4  34  นางสาวธันทิวารัตน์  โยงกระโทก   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 35  35543  ม. 4/4  35  นางสาววรันธร  แดงทำดี   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 36  35544  ม. 4/4  36  นางสาวณัฐกานต์  พรรณรงค์   English with fun  อาคาร 6
 37  35545  ม. 4/4  37  นางสาวทิพย์สุดา  ภู่ระหงษ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 38  35546  ม. 4/4  38  นางสาวนิภาพร  ดาทอง   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 39  35547  ม. 4/4  39  นางสาวพิริษา  พิมพ์อักษร   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 40  35548  ม. 4/4  40  นางสาวสตรีรัตน์  เนาวบุตร   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย