Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32966  ม. 4/5  1  นายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 2  33082  ม. 4/5  2  นายปีติภัทร์  ขำวงค์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 3  33083  ม. 4/5  3  นายพงศธร  เซ็นปักธงชัย   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 4  33122  ม. 4/5  4  นายภูริภัทร  วงษ์ภักดี   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 5  33162  ม. 4/5  5  นายปรพล  สัมฤทธิ์   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 6  33163  ม. 4/5  6  นายปรินธร  โตภาณุรักษ์กุล   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 7  33167  ม. 4/5  7  นายพุฒิพงศ์  พูนสวัสดิ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 8  33168  ม. 4/5  8  นายภาณุเดช  แก้วนิล   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 9  33287  ม. 4/5  9  นายพีระพงษ์  กอสุวรรณ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 10  33290  ม. 4/5  10  นายวีระวัฒน์  อิสระวงค์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 11  33570  ม. 4/5  11  นายสิริพัฒน์  คะสุวรรณ   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 12  35549  ม. 4/5  12  นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนน้ำคำ   เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  อาคาร 5
 13  35550  ม. 4/5  13  นายนิธิกร  หลาง   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 14  35551  ม. 4/5  14  นายพชรพล  ลาภกระโทก   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 15  35552  ม. 4/5  15  นายภูวดล  บุญพรม   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 16  35553  ม. 4/5  16  นายรัชภูมิ  อุตรชน   Robot  428
 17  32976  ม. 4/5  17  นางสาวณิชกานต์  วิสิทธิมูล   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 18  32989  ม. 4/5  18  นางสาววิราศิณี  ศรีธรรม   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 19  33134  ม. 4/5  19  นางสาวกัญชพร  วัฒนกูล   Robot  428
 20  33138  ม. 4/5  20  นางสาวณัฐกาญจน์  บุญชิต   เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  อาคาร 5
 21  33140  ม. 4/5  21  นางสาวณิชกานต์  หลวงชาติ   Robot  428
 22  33143  ม. 4/5  22  นางสาวพรรภัสษา  เข้าเมือง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 23  33151  ม. 4/5  23  นางสาวหทัยรัตน์  สาระปัญญา   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 24  33173  ม. 4/5  24  นางสาวกมลชนก  นุชนารถ   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 25  33191  ม. 4/5  25  นางสาวอรณิชา  บัวบุศย์   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 26  33214  ม. 4/5  26  นางสาวกฤติมา  นามกุล   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 27  33219  ม. 4/5  27  นางสาวชนิดาภา  สวัสดิ์พูน   เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  อาคาร 5
 28  33222  ม. 4/5  28  นางสาวนฏกร  กระสังข์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 29  33232  ม. 4/5  29  นางสาวอุมาพร  ฉานสูงเนิน   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 30  33349  ม. 4/5  30  นางสาวภาสินี  ชูศรี   ดนตรีไทย  228
 31  33350  ม. 4/5  31  นางสาวสุชานาถ  บุญรอด   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 32  33413  ม. 4/5  32  นางสาวกมลวรรณ  ทิพย์อักษร   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 33  34201  ม. 4/5  33  นางสาวจิตราภรณ์  ด้วงนางรอง   คำคม  122
 34  35554  ม. 4/5  34  นางสาวกัลยารัตน์  สายเชื้อ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 35  35555  ม. 4/5  35  นางสาวธารีรัตน์  พวงมาลี   ดนตรีไทย  228
 36  35556  ม. 4/5  36  นางสาวปภาวรินทร์  คงกำเนิด   เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  อาคาร 5
 37  35557  ม. 4/5  37  นางสาวปาริสา  บุญเกิด   กฎหมาย  อาคาร 3
 38  35558  ม. 4/5  38  นางสาวเวชิตา  จันดา   Robot  428
 39  35559  ม. 4/5  39  นางสาวศิริวิมล  พลเดช   รักษ์วิทย์  531
 40  35560  ม. 4/5  40  นางสาวสุจิตรา  ผิวผ่อง   กฎหมาย  อาคาร 3