Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33078  ม. 4/6  1  นายณัฐมน  ปุยฝ้าย   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 2  33080  ม. 4/6  2  นายบวรวุฒิ  ปลั่งกลาง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 3  33118  ม. 4/6  3  นายปณิธาน  โชคเพิ่มพูน   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  33126  ม. 4/6  4  นายวชิรวิทย์  กัญญาพงษ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 5  33169  ม. 4/6  5  นายภูวิศ  รักสัตย์   Com E-Sport  424
 6  33193  ม. 4/6  6  นายกฤษดา  ช่างคิด   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 7  33249  ม. 4/6  7  นายพีรพล  พละศักดิ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 8  33277  ม. 4/6  8  นายชานนท์  เสาวพันธุ์   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 9  33279  ม. 4/6  9  นายณัฐพล  คะเชนทร์กูล   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 10  33330  ม. 4/6  10  นายสุธีกาญจน์  เมี้ยนมิตร   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 11  33359  ม. 4/6  11  นายธนพงษ์  วงษา   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 12  33363  ม. 4/6  12  นายปริพัตร์  เพิ่มชาติ   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 13  35561  ม. 4/6  13  นายธนวัฒน์  กิจการ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 14  35562  ม. 4/6  14  นายพงศธร  สิงห์จําปาทอง   คำคม  122
 15  35563  ม. 4/6  15  นายภานุพงศ์  บุญประสาท   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 16  35564  ม. 4/6  16  นายภูวิศ  เทพสถิตย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 17  35565  ม. 4/6  17  นายยุทธนา  มหาเขตต์   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 18  35566  ม. 4/6  18  นายวีรชัย  ทองตีบ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 19  35567  ม. 4/6  19  นายเศรษฐพงศ์  ศรีภูมิเดิม   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 20  35568  ม. 4/6  20  นายสรศักดิ์  เค้าไธสง   ศิลปะ  201
 21  33096  ม. 4/6  21  นางสาวณัชชา  คลี่ภูษา   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 22  33145  ม. 4/6  22  นางสาวภูษณิศา  งามเลิศ   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 23  33177  ม. 4/6  23  นางสาวเขมจิรา  อินตะนัย   เปตอง  สนามเปตอง
 24  33216  ม. 4/6  24  นางสาวเกษรินทร์  วิเลิศลัยกุล   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 25  33229  ม. 4/6  25  นางสาวสุกฤตยา  บุญมี   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 26  33256  ม. 4/6  26  นางสาวชลธิชา  มั่นกลิ่น   คำคม  122
 27  33305  ม. 4/6  27  นางสาวภัทรานิฏฐ์  ชันทอง   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 28  33335  ม. 4/6  28  นางสาวกฤษณีญาพร  ลิ้มไพบูลย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 29  33339  ม. 4/6  29  นางสาวณัฏฐภัทร์  เมฆาวณิชย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 30  33340  ม. 4/6  30  นางสาวณัฐนันท์  ภูละ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 31  33342  ม. 4/6  31  นางสาวธิติยา  อนันต์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 32  35569  ม. 4/6  32  นางสาวชลธิชา  ศรีวิชา   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 33  35570  ม. 4/6  33  นางสาวญาดาวดี  คำแคว้น   รูบิค  หน้าอาคาร4
 34  35571  ม. 4/6  34  นางสาวณัชชา  ชูเกาะ   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 35  35572  ม. 4/6  35  นางสาวธัญญา  เรืองปะคำ   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 36  35573  ม. 4/6  36  นางสาวมัลลิกา  สิงห์ทอง   คิดดี พูดดี เขียนดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 37  35574  ม. 4/6  37  นางสาวเมทราวดี  กองพันธ์   ศิลปะ  201
 38  35575  ม. 4/6  38  นางสาวสิริรัตน์  มานะดี   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 39  35576  ม. 4/6  39  นางสาวสุชาดา  มาระทัด   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 40  35577  ม. 4/6  40  นางสาวอุมาพร  เทพเนาว์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา