Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33119  ม. 4/8  1  นายปรมัตถ์  มะเสนา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 2  33156  ม. 4/8  2  นายณัฐกิตติ์  ผิวไสยา   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 3  33159  ม. 4/8  3  นายธนาวุฒิ  วิชัยรัมย์   ปริศนาคำทาย  125
 4  33203  ม. 4/8  4  นายพงศกร  พวงแก้ว   ปริศนาคำทาย  125
 5  33207  ม. 4/8  5  นายรพีภัทร  ปราบสกุล   ปริศนาคำทาย  125
 6  33242  ม. 4/8  6  นายธนศร  ไอยศูรย์   ปริศนาคำทาย  125
 7  33250  ม. 4/8  7  นายภูริวัฒน์  อ่อนหนองหว้า   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 8  33278  ม. 4/8  8  นายณัฐนนท์  ยวนกูล   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 9  33286  ม. 4/8  9  นายพีรกานต์  พงศ์พิพัฒน์ชัย   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 10  33313  ม. 4/8  10  นายกัลยกร  รินทะ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 11  33314  ม. 4/8  11  นายกิตติภูมิ  คะเชนทร์กูล   สนุกกับเคมี  532
 12  33324  ม. 4/8  12  นายปฏิภาณ  จีนชาติ   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 13  33331  ม. 4/8  13  นายสุปรีดิ์  จงกล   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 14  33369  ม. 4/8  14  นายสิทธิพร  จำลองชาติ   สนุกกับเคมี  532
 15  34215  ม. 4/8  15  นายเมธาสิทธิ์  อภิพรเมธาทิพย์   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 16  35595  ม. 4/8  16  นายชิษณุพงศ์  โทบุดดี   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 17  35596  ม. 4/8  17  นายนิติธร  เสือชุมแสง   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 18  35597  ม. 4/8  18  นายศิริกร  เจริญหมื่น   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 19  35622  ม. 4/8  19  นายธีรภัทร์  อักษรณรงค์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 20  33186  ม. 4/8  20  นางสาวภัทรธิดา  สุวรรณหงษ์   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 21  33270  ม. 4/8  21  นางสาวสุวรรณา  สุธารัตน์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 22  33310  ม. 4/8  22  นางสาวอภิสรา  โลมะบุตร   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 23  33333  ม. 4/8  23  นางสาวกชพร  วิเชียร   ดนตรีไทย  228
 24  33343  ม. 4/8  24  นางสาวนันท์นภัส  กรรโณ   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 25  33348  ม. 4/8  25  นางสาวภัทราพร  เครือบคนโท   ดนตรีไทย  228
 26  33381  ม. 4/8  26  นางสาวธนัชชา  บัดสีมา   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 27  33382  ม. 4/8  27  นางสาวนภาธาร  สอาดชอบ   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 28  33384  ม. 4/8  28  นางสาวประถมาภรณ์  มาประจวบ   ปริศนาคำทาย  125
 29  33389  ม. 4/8  29  นางสาวศศินิภา  ปัดภัย   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 30  33390  ม. 4/8  30  นางสาวศศิภา  แบ่งรัมย์   ปริศนาคำทาย  125
 31  33391  ม. 4/8  31  นางสาวศิริประภา  คงสุข   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 32  35599  ม. 4/8  32  นางสาวกฤติกา  จัตุเชื้อ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 33  35600  ม. 4/8  33  นางสาวณัฏฐกานต์  พารุณ   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อาคาร 5
 34  35601  ม. 4/8  34  นางสาวณิชานันท์  อนุวรรณ์   นักสถิติน้อย  อาคาร 4
 35  35602  ม. 4/8  35  นางสาวนฤมล  มีแย้มภักดิ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 36  35603  ม. 4/8  36  นางสาวพรรณนิกา  วงค์คลอง   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 37  35604  ม. 4/8  37  นางสาววราภรณ์  กิจสีสุข   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 38  35605  ม. 4/8  38  นางสาวสิรินภัส  ชาดี   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 39  35606  ม. 4/8  39  นางสาวอริสรา  เติมงาม   สนุกกับเคมี  532
 40  35607  ม. 4/8  40  นางสาวอัยญดา  จันดาหัวดง   คำคม  122