Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32925  ม. 4/9  1  นายบวรนันท์  คำหอมกุล   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 2  32993  ม. 4/9  2  นายกฤติพัฒน์  คุ้มครอง   รูบิค  หน้าอาคาร4
 3  32995  ม. 4/9  3  นายธนภัท  ชาติประสพ   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  32997  ม. 4/9  4  นายนวพล  แสงใสแก้ว   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 5  32998  ม. 4/9  5  นายปรเมษฐ์  ชมภูชิต   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 6  32999  ม. 4/9  6  นายปัญญากร  จรกระโทก   หมากรุก Chess club  ซุ้มการเวกหน้าห้องวิชาการ
 7  33000  ม. 4/9  7  นายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 8  33001  ม. 4/9  8  นายพงพันธ์  มะลิวรรณ์   Com E-Sport  424
 9  33043  ม. 4/9  9  นายปิติกร  หล่อแหลม   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 10  33048  ม. 4/9  10  นายศักรินทร์  อินทร์ผักแว่น   วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  531
 11  33074  ม. 4/9  11  นายคณิต  ศรีแก้ว   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 12  32949  ม. 4/9  12  นางสาวภูวษา  วัฒนนพเก้ากุล   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 13  32950  ม. 4/9  13  นางสาวรักษิณา  สงกูล   สนุกกับเคมี  532
 14  32957  ม. 4/9  14  นางสาวอาภารพี  เย็นเพชร   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 15  32967  ม. 4/9  15  นางสาวกันต์กมล  รสน้อย   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 16  32972  ม. 4/9  16  นางสาวชิดชนก  วัฒนกุล   English with fun  อาคาร 6
 17  32974  ม. 4/9  17  นางสาวณัชพิมพ์  วิชาญโรจน์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 18  33010  ม. 4/9  18  นางสาวเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์   ของดีเมืองนางรอง  อาคาร 3
 19  33011  ม. 4/9  19  นางสาวฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 20  33012  ม. 4/9  20  นางสาวเทพธิดา  หาญคำหล้า   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 21  33015  ม. 4/9  21  นางสาวปรัชญาพร  แผ้วพลสง   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 22  33019  ม. 4/9  22  นางสาวมนัสวี  ชาติเพชร   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 23  33021  ม. 4/9  23  นางสาววารินทร์ธร  ฉกรรจ์ศิลป์เดชา   เปตอง  สนามเปตอง
 24  33022  ม. 4/9  24  นางสาววิลาวัณย์  ทูลฉลอง   คำคม  122
 25  33023  ม. 4/9  25  นางสาวศศิกานต์  จิ๋วจันทร์   คำคม  122
 26  33024  ม. 4/9  26  นางสาวศศิวิมล  พึ่งประสพ   คำคม  122
 27  33025  ม. 4/9  27  นางสาวสิรดา  ฝากประโคน   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 28  33026  ม. 4/9  28  นางสาวสุธาสินี  ศรีเนาวรัตน์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 29  33028  ม. 4/9  29  นางสาวสุพิชญา  ชิ้นทอง   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 30  33031  ม. 4/9  30  นางสาวอัญชิสา  เอ้บมนทล   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 31  33060  ม. 4/9  31  นางสาวธิดาภา  พะธะนะ   คำคม  122
 32  33065  ม. 4/9  32  นางสาวพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 33  33067  ม. 4/9  33  นางสาวพิชญาวรรณ  จันทร์มณี   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 34  33093  ม. 4/9  34  นางสาวเกศริน  คงตะเคียน   คำคม  122
 35  33112  ม. 4/9  35  นางสาวอลิษา  กนกรัตน์   Com E-Sport  424
 36  33306  ม. 4/9  36  นางสาวภาสินี  ยวนกูล   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 37  35608  ม. 4/9  37  นางสาวนุชวรา  กีรติธนันต์ชัย   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 38  35609  ม. 4/9  38  นางสาวศิริลักษณ์  เชียงบาล   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์