Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32351  ม. 5/1  1  นายธนธร  เดชดำรงวิเศษ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 2  32431  ม. 5/1  2  นายธนสาร  ประสงค์ทรัพย์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 3  34791  ม. 5/1  3  นายกฤษดา  น้อยพารา   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 4  34792  ม. 5/1  4  นายชัยกร  มิ่งขวัญ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 5  32336  ม. 5/1  5  นางสาวภัชราภรณ์  มุขประดับ   Dancing  หน้าอาคาร 6
 6  32341  ม. 5/1  6  นางสาวศิริพร  เดชารัมย์   ประพันธ์เพลง  126
 7  32342  ม. 5/1  7  นางสาวศิริวรรณ์  โชติกลาง   ประพันธ์เพลง  126
 8  32408  ม. 5/1  8  นางสาวธมนวรรณ  คุ้มชุมแสง   Dancing  หน้าอาคาร 6
 9  32414  ม. 5/1  9  นางสาวพิชชานันท์  เขตรัมย์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 10  32417  ม. 5/1  10  นางสาวภิญญดา  กลมเกลียว   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 11  32449  ม. 5/1  11  นางสาวธนพร  อุตตะมี   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 12  32461  ม. 5/1  12  นางสาววรกมล  เขตต์รัมย์   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 13  32467  ม. 5/1  13  นางสาวอัญชลิตา  เนตรมณี   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 14  32485  ม. 5/1  14  นางสาวกรทิพย์  สุวรรณรัมย์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 15  32498  ม. 5/1  15  นางสาวพิมวารี  กระโจมพล   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 16  32500  ม. 5/1  16  นางสาวภัทรวดี  มั่นคง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 17  32506  ม. 5/1  17  นางสาวอาภาภัทร  เอ็มรัตน์   ร้องเพลงประสานเสียง  อาคาร 6
 18  32507  ม. 5/1  18  นางสาวอาริสา  แพงทรัพย์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 19  32538  ม. 5/1  19  นางสาวพลอยสวย  ทินรัมย์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 20  32539  ม. 5/1  20  นางสาวพิมลวรรณ  ฉิมวัย   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 21  32540  ม. 5/1  21  นางสาวมาติกา  ค้ำคูณ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 22  32544  ม. 5/1  22  นางสาวศุภธิดา  ดีด้วยชาติ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 23  32546  ม. 5/1  23  นางสาวสุภาพรรณ์  บุญเกิด   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 24  32567  ม. 5/1  24  นางสาวจิรชญา  สันธิ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 25  32568  ม. 5/1  25  นางสาวจีรนันท์  พิมพ์เชื้อ   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 26  32574  ม. 5/1  26  นางสาวเนตรนภา  สถานถิ่น   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 27  32583  ม. 5/1  27  นางสาวมนัสนันท์  จันทร์สองสี   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 28  32612  ม. 5/1  28  นางสาวน้ำผึ้ง  บุษบา   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 29  32692  ม. 5/1  29  นางสาวธนภรณ์  บุตรไทย   กฎหมาย  อาคาร 3
 30  32697  ม. 5/1  30  นางสาวพรธิมา  พิมพ์อักษร   กฎหมาย  อาคาร 3
 31  32699  ม. 5/1  31  นางสาววรรณลดา  สามารถ   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 32  32704  ม. 5/1  32  นางสาวสุพัตตรา  จำเนียรกูล   กฎหมาย  อาคาร 3
 33  32784  ม. 5/1  33  นางสาวศิริยาพร  จีนชาติ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 34  34208  ม. 5/1  34  นางสาวสุภนิฎา  อภัยจิตต์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 35  34793  ม. 5/1  35  นางสาวฐิตาพร  โยแก้ว   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 36  34794  ม. 5/1  36  นางสาวฐิติวรรัตน์ดา  ศรชัย   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 37  34795  ม. 5/1  37  นางสาวพรรณชลิดา  เทพอาจ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 38  34796  ม. 5/1  38  นางสาวรินลดา  เรืองจำรัส   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 39  34797  ม. 5/1  39  นางสาวรุ้งตะวัน  เชิดกระโทก   ปริศนาคำทาย  125
 40  34798  ม. 5/1  40  นางสาววสุนทรา  วารินทร์   ศิลปะ  201