Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32318  ม. 5/11  1  นายวงศ์ชัยวัฒน์  ทองแสน   คำคม  122
 2  32349  ม. 5/11  2  นายจิณณพัฒน์  บุญแพง   Dancing  หน้าอาคาร 6
 3  32354  ม. 5/11  3  นายนรินทร์  แป้นทอง   คำคม  122
 4  32356  ม. 5/11  4  นายพนิตนันท์  สิงห์วงศ์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 5  32360  ม. 5/11  5  นายสหยศ  ผลสมหวัง   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 6  32390  ม. 5/11  6  นายธีระภัทร์  พุ่มพวง   คำคม  122
 7  32436  ม. 5/11  7  นายวทัญญู  บัตรประโคน   Com E-Sport  424
 8  32591  ม. 5/11  8  นายโชคชัย  สมัยธรรม   คำคม  122
 9  34902  ม. 5/11  9  นายณัฐพงษ์  โพนนอก   คำคม  122
 10  34904  ม. 5/11  10  นายวสุธร  โคตรภูธร   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 11  32326  ม. 5/11  11  นางสาวญาดา  ศรีไชโยรักษ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 12  32368  ม. 5/11  12  นางสาวธนัญญา  เคนน้ำเที่ยง   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 13  32374  ม. 5/11  13  นางสาวเบญญาภา  เริกชัย   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 14  32381  ม. 5/11  14  นางสาวภิญญดา  โค่นถอน   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 15  32385  ม. 5/11  15  นางสาวศิริรัตน์  สนธิสัมพันธ์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 16  32405  ม. 5/11  16  นางสาวญาณพัฒน์  แก้วกาญจน์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 17  32409  ม. 5/11  17  นางสาวธัญวรัตม์  อาฤทธิ์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 18  32442  ม. 5/11  18  นางสาวกิตติยา  ปุยะโท   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 19  32445  ม. 5/11  19  นางสาวชนาพร  เบียดกลาง   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 20  32448  ม. 5/11  20  นางสาวฑิฆัมพร  จันทเล   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 21  32452  ม. 5/11  21  นางสาวปัณฑิตา  เทียนทอง   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 22  32489  ม. 5/11  22  นางสาวจิดาภา  ศรีสุวรรณ   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 23  32504  ม. 5/11  23  นางสาวสิริภรณ์  ฉิมมาลี   คำคม  122
 24  32527  ม. 5/11  24  นางสาวจิราภรณ์  ครจำนงค์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 25  32537  ม. 5/11  25  นางสาวพรพิมล  ดีสวัสดิ์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 26  32541  ม. 5/11  26  นางสาววชิรญาณ์  นาราช   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 27  32542  ม. 5/11  27  นางสาววราภรณ์  หลวงศรีสงคราม   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 28  32584  ม. 5/11  28  นางสาวศิริยากร  ผิวพะนา   กฎหมาย  อาคาร 3
 29  32621  ม. 5/11  29  นางสาวลีซ่า จีรนันท์  อาแวร์ซา   เคมีศึกษา  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อาคาร 5 ชั้น 2
 30  32623  ม. 5/11  30  นางสาวชาลิสา  ปรางค์ประโคน   คำคม  122
 31  32658  ม. 5/11  31  นางสาวบัณฑิตา  ขาวสกุล   เคมีศึกษา  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อาคาร 5 ชั้น 2
 32  32695  ม. 5/11  32  นางสาวนาฏฤทัยกานต์  พันธุมี   คำคม  122
 33  32746  ม. 5/11  33  นางสาวอุบลวรรณา  การัมย์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 34  34905  ม. 5/11  34  นางสาวเกศรินทร์  อินทร์แก้ว   คำคม  122
 35  34906  ม. 5/11  35  นางสาวชวัลญา  ประสงค์ทรัพย์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 36  34907  ม. 5/11  36  นางสาวนวรัตน์  กุดสารี   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 37  34908  ม. 5/11  37  นางสาวปารณีย์  บุญทา   คำคม  122
 38  34909  ม. 5/11  38  นางสาวสุดารัตน์  วิเศษพันธุ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์