Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32274  ม. 5/12  1  นายจักรี  ชาญศิล   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 2  32275  ม. 5/12  2  นายณัฏฐ์ปวินท์  ง้วนจินดา   Gifted ม.ปลาย  614
 3  32276  ม. 5/12  3  นายณัฐชนน  นามนุ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 4  32280  ม. 5/12  4  นายปิติณัฐ  สิงจานุสงค์   Gifted ม.ปลาย  614
 5  32282  ม. 5/12  5  นายวงศ์วรัญ  วงศ์ทองเจริญ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 6  32283  ม. 5/12  6  นายวรัญชิต  พื้นบาตร   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  32284  ม. 5/12  7  นายวันชนะ  บุญรอด   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 8  34758  ม. 5/12  8  นายญาณวุฒิ  เลิศดิเรกกุล   Gifted ม.ปลาย  614
 9  34759  ม. 5/12  9  นายทัศน์พล  ทิพย์อักษร   Gifted ม.ปลาย  614
 10  34761  ม. 5/12  10  นายอมรชัย  วิริยะพันธ์   Gifted ม.ปลาย  614
 11  32287  ม. 5/12  11  นางสาวกฤติยา  หลงศรีภูมิ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 12  32293  ม. 5/12  12  นางสาวญาตา  ทองเอี่ยม   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 13  32294  ม. 5/12  13  นางสาวณัฐวดี  สุขแสงจันทร์   Gifted ม.ปลาย  614
 14  32296  ม. 5/12  14  นางสาวธัญชนก  อั้นภักดี   รูบิค  หน้าอาคาร4
 15  32299  ม. 5/12  15  นางสาวภัคธีมา  สนแจ้ง   รูบิค  หน้าอาคาร4
 16  32300  ม. 5/12  16  นางสาวภูริสา  พรมสาร   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 17  32306  ม. 5/12  17  นางสาวอัญชริดา  สามารถ   Gifted ม.ปลาย  614
 18  32493  ม. 5/12  18  นางสาวทิฆัมพร  เต้นสกุล   Gifted ม.ปลาย  614
 19  32534  ม. 5/12  19  นางสาวนันทิชา  จำนงค์นอก   รูบิค  หน้าอาคาร4
 20  34762  ม. 5/12  20  นางสาวขวัญสิริ  มาสันเทียะ   รูบิค  หน้าอาคาร4
 21  34763  ม. 5/12  21  นางสาวจารุวรรณ  เทียมศักดิ์   รูบิค  หน้าอาคาร4
 22  34764  ม. 5/12  22  นางสาวชนิภรณ์  ขวาลา   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 23  34765  ม. 5/12  23  นางสาวพิชชานันท์  เนียมจิตร   รูบิค  หน้าอาคาร4
 24  34766  ม. 5/12  24  นางสาวมุกชิตา  มงคลชาติ   Gifted ม.ปลาย  614
 25  34910  ม. 5/12  25  นางสาวนวพรรษ  สามเณร   Gifted ม.ปลาย  614