Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32278  ม. 5/13  1  นายณัฐพล  จึงมีชัย   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 2  32395  ม. 5/13  2  นายวิฑูรย์  ยินดี   IEP ม.5  626
 3  32429  ม. 5/13  3  นายณราธร  นิยม   IEP ม.5  626
 4  32437  ม. 5/13  4  นายศุภกร  คงเกลี้ยง   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 5  32470  ม. 5/13  5  นายจิรพัฒน์  บัวอิ่น   IEP ม.5  626
 6  32477  ม. 5/13  6  นายปุณยวีร์  ชาติประสพ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  32560  ม. 5/13  7  นายศิปพัฒน์  ถนอมทรัพย์   IEP ม.5  626
 8  32632  ม. 5/13  8  นายธนาภัทร  แวงดงบัง   IEP ม.5  626
 9  32668  ม. 5/13  9  นายจิรกฤต  อินทร์แป้น   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 10  32365  ม. 5/13  10  นางสาวญาณิศา  แผลติตะ   IEP ม.5  626
 11  32371  ม. 5/13  11  นางสาวนิธินา  บุญรัมย์   IEP ม.5  626
 12  32404  ม. 5/13  12  นางสาวชัญญานุช  พุทธา   IEP ม.5  626
 13  32406  ม. 5/13  13  นางสาวฐาปณี  ฮกฮั่ว   IEP ม.5  626
 14  32421  ม. 5/13  14  นางสาววรรณวิสาข์  อาภรณ์พงษ์   IEP ม.5  626
 15  32444  ม. 5/13  15  นางสาวชนัฎดา  ปัตเทนานัง   IEP ม.5  626
 16  32496  ม. 5/13  16  นางสาวบุณญดา  สมบูรณ์   IEP ม.5  626
 17  32505  ม. 5/13  17  นางสาวอาทิตยา  มาอ่อง   IEP ม.5  626
 18  32572  ม. 5/13  18  นางสาวธิดารัตน์  เนานะมะบัติ   IEP ม.5  626
 19  32586  ม. 5/13  19  นางสาวสุนิษา  พวงสินธุ์   IEP ม.5  626
 20  32610  ม. 5/13  20  นางสาวทานตะวัน  นามประสพ   IEP ม.5  626
 21  32696  ม. 5/13  21  นางสาวปัญญาพร  บุญประสาท   IEP ม.5  626
 22  32701  ม. 5/13  22  นางสาวศิรประภา  จิรจันทรากูล   IEP ม.5  626
 23  32733  ม. 5/13  23  นางสาวชิดหฤทัย  วงศ์ใหญ่   IEP ม.5  626
 24  32785  ม. 5/13  24  นางสาวสมิตา  มณีเนตร   IEP ม.5  626
 25  34767  ม. 5/13  25  นางสาวจารุวรรณ  หมื่นฤทธิ์   IEP ม.5  626
 26  34768  ม. 5/13  26  นางสาวพรรณิกา  แสนศรี   IEP ม.5  626
 27  34769  ม. 5/13  27  นางสาวพิมพ์เพทาย  ปรอยกระโทก   IEP ม.5  626
 28  34770  ม. 5/13  28  นางสาวพีระดา  อาสานอก   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 29  34771  ม. 5/13  29  นางสาววงษ์ศิยา  อรุณเมือง   IEP ม.5  626
 30  34772  ม. 5/13  30  นางสาวสุภารัตน์  สั่งสอน   IEP ม.5  626