Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32310  ม. 5/14  1  นายธนะพัฒน์  ลิ้มสุวรรณไชกุล   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 2  32439  ม. 5/14  2  นายสรวิชญ์  นกยูง   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 3  32512  ม. 5/14  3  นายธรรม์ธวัช  พรมรุกขชาติ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 4  32513  ม. 5/14  4  นายธีดนัย  วันสมบัติเจริญ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 5  32515  ม. 5/14  5  นายปัณณวรรธ  เริ่มปลูก   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 6  32518  ม. 5/14  6  นายยุทธนา  ยศโสธร   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 7  32631  ม. 5/14  7  นายตุลา  เทพสถิตย์   ดนตรีไทย  228
 8  32641  ม. 5/14  8  นายวิจักขณ์  ภาพยนตร์   กรีฑา  สนามกรีฑา
 9  34760  ม. 5/14  9  นายธนกฤต  ขำพิมาย   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 10  34773  ม. 5/14  10  นายกัญจน์  สุวิมล   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 11  34774  ม. 5/14  11  นายจิตรายุส์  กองศรี   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 12  34775  ม. 5/14  12  นายณัฐวุฒิ  สุภาษิต   SPORT INFINITY  โดนเอนกประสงค์
 13  34776  ม. 5/14  13  นายธนภัทร  ศรีสุวรรณ   Photo diary  122
 14  34777  ม. 5/14  14  นายธราดล  นวลดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 15  34778  ม. 5/14  15  นายธีรดน  ดวงขำ   ปริศนาคำทาย  125
 16  34780  ม. 5/14  16  นายพีรพงษ์  นวลดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 17  32305  ม. 5/14  17  นางสาวอรกช  ศรีทัศน์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 18  32401  ม. 5/14  18  นางสาวคัมมิลา  รอนนิ่ง   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 19  32450  ม. 5/14  19  นางสาวนงนภัส  ภาพยนตร์   วงโยธวาทิต  ห้องดนตรีสากล (612)
 20  32531  ม. 5/14  20  นางสาวธนภรณ์  ขันซ้าย   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 21  32582  ม. 5/14  21  นางสาวภัทรพร  ทรงบรรพต   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 22  32649  ม. 5/14  22  นางสาวกิ่งแก้ว  ปารารัมย์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 23  32654  ม. 5/14  23  นางสาวณัฐวิมล  ทรงบรรพรต   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 24  32655  ม. 5/14  24  นางสาวธิญาดา  พินิจ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 25  32656  ม. 5/14  25  นางสาวธิดารัตน์  ฉิมกูล   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 26  32729  ม. 5/14  26  นางสาวกวิสรา  กฤษฎางค์พิพัฒน์   ภาษาอังกฤษสุขใจ  อาคาร 6
 27  32738  ม. 5/14  27  นางสาวพัชราภา  ทาหาร   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 28  32739  ม. 5/14  28  นางสาวภิชาฎา  ศิริโชติ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 29  32768  ม. 5/14  29  นางสาวกชพร  หอมจันทร์   กฎหมาย  อาคาร 3
 30  34781  ม. 5/14  30  นางสาวซินฟิเอ้อ  เฮดเธอร์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 31  34782  ม. 5/14  31  นางสาวณภัทร  เรืองปะคำ   ดนตรีไทย  อาคาร 2
 32  34784  ม. 5/14  32  นางสาวมณฑกานต์  เคยดอน   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 33  34785  ม. 5/14  33  นางสาววรรณิดา  แก้วสวาท   กฎหมาย  อาคาร 3
 34  34786  ม. 5/14  34  นางสาวศศินิภา  พันธ์ฐาน   กฎหมาย  อาคาร 3
 35  34787  ม. 5/14  35  นางสาวศิริประภา  เทพเทียม   ศิลปะ  201
 36  34788  ม. 5/14  36  นางสาวสิริยาพร  เทพเทียม   ศิลปะ  201
 37  34789  ม. 5/14  37  นางสาวสุจิตรา  ประสิทธิ์กูล   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 38  34790  ม. 5/14  38  นางสาวอรปรียา  โคตรสุข   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 39  35665  ม. 5/14  39  นางสาวธิดารัตน์  น้อยนิล   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 40  32492  ม. 5/14  40  นางสาวเชอร์รี่  แกร์ฮาร์ด   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง