Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32440  ม. 5/2  1  นายอาทิตย์  เชิดรัมย์   ภาษาอังกฤษสุขใจ  อาคาร 6
 2  32478  ม. 5/2  2  นายพัฒนพล  นุกูลดิษฐ   ศิลปะ  201
 3  32479  ม. 5/2  3  นายรัฐภูมิ  เหลาคำ   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  32590  ม. 5/2  4  นายจีรพัฒน์  จิรจันทรากูล   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 5  32677  ม. 5/2  5  นายธามนิธิศ  อร่าม   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 6  34800  ม. 5/2  6  นายธีรโชติ  โพธิ์ไข   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  34801  ม. 5/2  7  นายศิริรัตนพล  ขำวงค์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 8  34802  ม. 5/2  8  นายอัฎสราวุฒิ  ภาษี   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 9  32373  ม. 5/2  9  นางสาวบุณยาพร  นาวีสัมพันธ์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 10  32382  ม. 5/2  10  นางสาววรรณิกา  จันทร์รุกขา   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 11  32383  ม. 5/2  11  นางสาววราพร  อภิชาติตังสกุล   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 12  32400  ม. 5/2  12  นางสาวกนกภรณ์  เครือบุตร   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 13  32451  ม. 5/2  13  นางสาวปนัดดา  ประสิทธิ์กูล   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 14  32454  ม. 5/2  14  นางสาวพิมพ์ชนก  คงปัญญา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 15  32458  ม. 5/2  15  นางสาวมนิสา  บำเพ็ญพงษ์   Dancing  หน้าอาคาร 6
 16  32460  ม. 5/2  16  นางสาววธัญญา  วะเรืองรัมย์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 17  32464  ม. 5/2  17  นางสาวโศจิรัตน์  ไทยภูมิ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 18  32486  ม. 5/2  18  นางสาวกันต์กมล  ทองทำกิจ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 19  32495  ม. 5/2  19  นางสาวนิจพร  แสงธิ   ศิลปะ  201
 20  32585  ม. 5/2  20  นางสาวสิรินทรารักษ์  นิ่มสำลี   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 21  32607  ม. 5/2  21  นางสาวชลมาศ  ปริงปราง   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 22  32650  ม. 5/2  22  นางสาวจันทกานต์  เรืองทองหลาง   ภาษาอังกฤษสุขใจ 3  อาคาร 6
 23  32664  ม. 5/2  23  นางสาวศิริวรรณ  แก่ลำราช   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 24  32667  ม. 5/2  24  นางสาวสุวดี  ทองอำพันธ์   คำคม  122
 25  34209  ม. 5/2  25  นางสาวจันทรัสม์  เทพเนาว์   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 26  34803  ม. 5/2  26  นางสาวกนกวรรณ  เอียดอ่อน   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 27  34804  ม. 5/2  27  นางสาวจีรนันท์  สาบุตร   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 28  34805  ม. 5/2  28  นางสาวฐิติพร  สอนบัว   Dancing  หน้าอาคาร 6
 29  34806  ม. 5/2  29  นางสาวบุญยาพร  วงศ์มั่น   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 30  34807  ม. 5/2  30  นางสาวปฏิมากร  แก่นพรม   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 31  34809  ม. 5/2  31  นางสาวเพชรลดา  แทนนคร   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 32  34810  ม. 5/2  32  นางสาวเมทินี  ดีจังหรีด   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 33  34811  ม. 5/2  33  นางสาวรัชดา  ยังสืบชาติ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 34  34812  ม. 5/2  34  นางสาวสุกัญญา  เทียบแสง   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 35  34813  ม. 5/2  35  นางสาวสุฐิตา  เอี่ยมรัมย์   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 36  34814  ม. 5/2  36  นางสาวสุธารินีย์  ใครบุตร   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 37  34815  ม. 5/2  37  นางสาวอัญฉริญาพร  บรรเทาบุญ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 38  34922  ม. 5/2  38  นางสาวกฤษณา  โชติรัมย์   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 39  35669  ม. 5/2  39  นางสาวปภาวี  บุญยืด   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5