Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32277  ม. 5/3  1  นายณัฐพงศ์  ชุดจีน   วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  531
 2  32358  ม. 5/3  2  นายรัฐกร  ตั้งวงษ์เจริญสุข   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 3  32388  ม. 5/3  3  นายธนัญชัย  ดำเสนา   Com E-Sport  424
 4  32389  ม. 5/3  4  นายธีรภัทร์  หลอดทอง   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 5  32391  ม. 5/3  5  นายนิธิวัชร์  เรืองอุดมเกียรติ   คำคม  122
 6  32397  ม. 5/3  6  นายสุวัณณวรรษ  แจ่มทองหลาง   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 7  32399  ม. 5/3  7  นายอนุสิทธิ์  นุชสาย   คำคม  122
 8  32434  ม. 5/3  8  นายรพี  สุขเพิ่ม   รักษ์วิทย์  531
 9  32474  ม. 5/3  9  นายเตชินทร์  แก้วบัณฑิต   สนุกกับเคมี  532
 10  32475  ม. 5/3  10  นายธีร์ธวัช  ไล่กระโทก   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 11  32481  ม. 5/3  11  นายสุรศักดิ์  กาไธสง   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 12  32508  ม. 5/3  12  นายกฤษกร  เสาวพันธ์   รักษ์วิทย์  531
 13  32514  ม. 5/3  13  นายนิติภูมิ  เถาปรัก   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 14  32552  ม. 5/3  14  นายแทนตะวัน  สีน้ำเงิน   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 15  32553  ม. 5/3  15  นายธนากร  แก้ววิจิตร   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 16  32559  ม. 5/3  16  นายศรัณย์ภัทร  ดมอ๊อด   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 17  32597  ม. 5/3  17  นายปุญญพัฒน์  เข็มบุปผา   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 18  34817  ม. 5/3  18  นายธันวา  เลือดกุมภา   คำคม  122
 19  34818  ม. 5/3  19  นายธีรชนย์  คงเป็นนิจ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 20  32387  ม. 5/3  20  นางสาวอชิรญา  สมจิตร   คำคม  122
 21  32403  ม. 5/3  21  นางสาวชลธิชา  ศิริบูรณ์   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 22  32407  ม. 5/3  22  นางสาวณัฐนิชา  คุณศรีเมฆ   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 23  32412  ม. 5/3  23  นางสาวพรพรรษา  อุปมา   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 24  32425  ม. 5/3  24  นางสาวสุพรรษา  นามมงคล   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 25  32457  ม. 5/3  25  นางสาวภัทรพร  บุญบุตร   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 26  32463  ม. 5/3  26  นางสาวศิรินันท์  บุญทา   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 27  32528  ม. 5/3  27  นางสาวฐิตารีย์  เลิศพิศาลวุฒิ   คำคม  122
 28  32543  ม. 5/3  28  นางสาวศศิกานต์  ทองพันธ์   เปตอง  สนามเปตอง
 29  32565  ม. 5/3  29  นางสาวกัญญาภัค  หาลี   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 30  32604  ม. 5/3  30  นางสาวกชพร  ก่อกุศล   คำคม  122
 31  32615  ม. 5/3  31  นางสาวปูศิณา  อนุโชติ   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 32  32618  ม. 5/3  32  นางสาวภคพร  ขวัญทวี   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 33  32626  ม. 5/3  33  นางสาวอภิญญา  ธรรมทวี   คำคม  122
 34  32627  ม. 5/3  34  นางสาวอาริสรา  ดีด้วยชาติ   คำคม  122
 35  34819  ม. 5/3  35  นางสาวจุฑามณี  ด่านกระโทก   ปริศนาคำทาย  125
 36  34820  ม. 5/3  36  นางสาวจุฬา​ลักษณ์​  ธุรินไธสง   ปริศนาคำทาย  125
 37  34821  ม. 5/3  37  นางสาวธมลวรรณ  ทรบูรพา   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 38  34822  ม. 5/3  38  นางสาวนิชนันทร์  บาหยัน   ศิลปะ  201
 39  34823  ม. 5/3  39  นางสาวไปรยา  คุณกระโทก   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 40  34824  ม. 5/3  40  นางสาวหทัยชนก  สุวรรณแสงชูโต   ปริศนาคำทาย  125